Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александра Василева Николова, Юридически факултет

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен „доктор"

в професионално направление 3.6 ПРАВО (Конституционно право)

на Александра Василева Николова

с тема на дисертацията „ ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – КЛАСИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ И СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ“

 

Публичната защита ще се проведе на 24 януари 2022 г. (понеделник) от 15 ч. в 224 аудитория, Северно крило, Ректорат.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Наталия Василева Киселова

Научен ръководител: проф. дюн Георги Петров Близнашки

Автореферат - Александра Василева Николова

Рецензии:

- доц. д-р Наталия Василева Киселова

- доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева

 

Становища:

- Проф. дюн Георги Петров Близнашки

- Проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева

- Доц. д-р Изабела Георгиева Чакърова-Димитрова