Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Вяра Александрова Ангелова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Българското радио през социализма (1944–1989)” за присъждане на научна степен „доктор на науките” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки - Медии и комуникации.

Председател на научното жури: проф. дсн Снежана Попова

Автореферат BG / EN

Рецензии:

  • проф. дсн Снежана Попова BG / FR
  • проф. д-р Лиляна Деянова BG / EN
  • доц. д-р Наталия Христова BG / FR

Становища:

  • проф. дфн Елка Добрева BG / EN
  • проф. дизк Лозанка Пейчева BG / EN
  • доц. д.н. Марина Лякова BG / DE
  • доц. д.н. Венцислав Димов BG / EN