Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. дсн Георги Димитров Димитров, Философски факултет

Ректорат, Конферентна зала и Teams

Георги Димитров Димитров, по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика). Тема на дисертацията: „Емпирична реконструкция на политическите взаимодействия в историята на българската интеграция в Европейския съюз (Изследване върху спомените на участници в процеса)“

Председател на научното жури: доц. д-р Даниел Михайлов Смилов

Автореферат

Рецензии:

Становища

Публичната защита ще се проведе на 29 юли 2022 г. (петък) от 17:00 ч. присъствено: на бул. „Цар Освободител“ 15, СУ „Св.Климент Охридски“, Ректорат, Конферентна зала и онлайн чрез платформата Microsoft Teams на адрес:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:4304a005edd14ffc9929aebf5c1b7a0f@thread.tacv2/1658309417428?context=%7B%22Tid%22:%2270489e86-4598-4e87-abc2-925348f4028d%22,%22Oid%22:%2252a5335b-818c-4e39-87cf-f0512297490d%22%7D