Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Надежда Костадинова Рибарска – Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Надежда Костадинова Рибарска на тема “Фрагментируемост и функционално-аналитичен подход към необходими условия за оптималност” за присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика (Математически анализ).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Милен Иванов

 

Автореферат

 

Рецензии:

акад. проф. дмн Петър Кендеров

проф. дмн Асен Дончев

доц. д-р Милен Иванов

 

Становища:

проф. дмн Румен Малеев

проф. д-р Владимир Вельов

проф. д-р Людмила Николова

проф. д-р Георги Александров