Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Проф. д-р Калина Бахнева Бахнева, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките" по професионално направление 2.1 филология (Славянски литератури) на тема: „МЕЖДУ ЕЛАДА И РИМ. ПОЛСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ ХІХ И ХХ ВЕК

 

Материали:

Автореферат на проф. д-р Калина Бахнева

 

Рецензии:

 

Становища: