Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на дисертационен труд на тема „Предучилищното образование - ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени“, разработен от проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, за присъждане на научната степен „доктор на науките” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Председател на научното жури: проф. дн Радослав Иванов Пенев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: