Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Проф. д-р Александър Любенов Гънгов, Философски факултет

зала 63, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на философските науки" на проф. д-р Александър Любенов Гънгов на тема „Кръговостта във философската логика на континенталната традиция“ по професионално направление 2.3 Философия (Логика).

 

 

 

Председател на журито: проф. дфн Анета Георгиева Карагеоргиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: