Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Красимир Манолов Стоянов, Факултет по славянски филологии

Втора зала, Ректорат

Защита на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките" по професионално направление 2.1 филология (Български език – социолингвистика) на тема: „Езиковата политика в българските вестници след края на Втората световна война (1944-1956)

 

Автореферат на доц. д-р Красимир Стоянов

 

Рецензии:

 

Становища: