Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Христо Цанев Пимпирев, Геолого-географски факултет

Зала №1, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на дисертация за придобиване на научна степен „доктор на науките” от проф. д-р Христо Цанев Пимпирев, на тема „Стратиграфия и геоложка еволюция на о-в Ливингстън, Антарктика през кредния период“ в професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност 01.07.07. Палеонтология и стратиграфия.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Полина Павлишина

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: