Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Гл. ас. д-р Ивайло Валентинов Буров, Факултет по класически и нови филологии

Зала 1 - Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

Защита на дисертационен труд от гл. ас. д-р Ивайло Валентинов Буров на тема „Фонетични и фонологични универсалии при асимилационните процеси” за придобиване на научната степен „доктор на науките” по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Жечев.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: