Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Весела Кирчева Генова, Факултет по класически и нови филологии

Зала 1 - Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Защита на дисертационен труд от доц. д-р Весела Кирчева Генова на тема „Места и функции на театралността в драматичните текстове на Молиер” за придобиване на научната степен „доктор на науките” по професионално направление 2.1. Филология (Френска литература-Средновековие, Ренесанс, Класицизъм).

Председател на научното жури: проф. д-р Амелия Личева.

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение на интересуващите се във Франкофонски център за академично качество, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”, бул. "Цар Освободител" № 15, 4-ти етаж, срещу Паричен салон.