Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Румяна Кирилова Крумова-Пешева, Философски факултет

Процедура за придобиване на научната степен "доктор на психологическите науки" по професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология) на тема: „Психична готовност за донорство в трансплантационната практика“

Председател на журито: проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова

Автореферат на доц. д-р Румяна Кирилова Крумова Пешев

Рецензии:

Становища: