Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Мирела Велкова Велева-Ефтимова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, ет. 3, зала 63

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор на политическите науки ” доц. д-р Мирела Велкова Велева-Ефтимова, професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика – Политика на разширяване на ЕС). Тема на дисертацията: "Динамика на националните интереси като условие за реализацията на Източното разширяване на ЕС".

Председател на научното жури: проф. дсн. Георги Димитров Димитров

Автореферат

Рецензии:

Становища