Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Милка Николова Терзийска – Стефанова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на дисертационен труд на тема „Идеите на движението за ново възпитание и съвременното обществено образование“, разработен от доц. д-р Милка Николова Терзийска – Стефанова, за присъждане на научната степен „доктор на науките” по професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Теория на възпитанието)

Председател на научното жури: проф. дн Радослав Иванов Пенев – СУ „Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: