Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Милена Христова Стефанова, Философски факултет

Философски факултет, Бул. Цариградско шосе 125, блок 4, ет. 1, зала 130

Публична защита за придобиване на научна степен „доктор на науките” на доц. д-р Милена Христова Стефанова, по професионално направление 3.3 Политически науки (Публична администрация). Тема на дисертацията: "Публичният интерес в управлението на местно ниво".

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Трифонова Томова

Автореферат: на български език на английски език

Рецензии:

Становища