Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Мария Александрова Попова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/89368820820?pwd=YjFkM3lPMDdPMEIvRHJrYmtFMHAyQT09
Meeting ID: 893 6882 0820
Passcode: 138754

Защита на докторска дисертация на тема: „Аудитория и журналистика. Социални и комуникационни промени в поведението на аудиторията и видовете журналистика” за присъждане на научна степен „доктор на науките” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации - Теория на журналистиката и медиите).

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат BG / EN

Рецензии

  • проф. д-р Веселина Вълканова BG / EN
  • проф. д.н. Любомир Стойков BG / EN
  • проф. дсн Петранка Филева BG / EN

Становища

  • проф. д-р Луливера Кръстева BG / EN
  • проф. дсн Добринка Пейчева BG / EN
  • проф. д-р Илиана Павлова BG / EN
  • проф. д-р Маргарита Пешева BG / EN