Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Димка Иванова Гичева-Гочева, Философски факултет

Ректорат, Конферентна зала

Публична защита за придобиване на научна степен „доктор на науките” на доц. д-р Димка Иванова Гичева-Гочева, по професионално направление 2.3 Философия (Етика- История на етиката). Тема на дисертацията: "Към понятията справедливо и справедливост в практическата философия на Аристотел“.

Председател на научното жури: проф. д-р Силвия Стефанова Минева

Рецензии:

Становища