Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Данаил Кирилов Данов, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на дисертационен труд на тема „Медийната грамотност: генезис, преосмисляне на опита, предизвикателства и перспективи“, разработен от доц. д-р Данаил Кирилов Данов, за присъждане на научната степен „доктор на науките” по професионално направление 1.2. Педагогика (Медийна педагогика)

Председател на научното жури: проф. дн Божидар Михайлов Ангелов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: