Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Борис Димитров Вунчев, Факултет по класически и нови филологии

Конферентна зала Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Защита на дисертационния труд на доц. д-р Борис Вунчев на тема:

Речникът на гръцкото гей арго калярдá. Морфолексикални аспекти” за придобиване на научната степен „доктор на науките” по направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – новогръцки език)

 

Председател на научното жури: проф. дфн Мирена Славова

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Западни езици", каб. 166, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

Защитата ще се състои на 15 юни 2017 г., четвъртък, от 13.00 ч. в Нова конферентна зала на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.