Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Антон Антонов Герунов, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

Защита на дисертационния труд на доц. д-р Антон Антонов Герунов, на тема: „Автоматизирани подходи за управление на операционния риск“, за придобиване на научна степен „доктор на науките” по професионално направление 3.8 Икономика; Икономика и управление ( Индустрия).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Христов Петранов

 

 

 

English:

 

Рецензии:

 

English:

 

Становища:

 

English: