Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Дилян Николаев Николчев, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на дисертационен труд на тема: “Врачански митрополит Паисий и Врачанска епархия (1930 - 1974) през прочита на архивни документи“ от доц. д-р Дилян Николаев Николчев по професионално направление 2.4 – Религия и Теология за придобиване на научна степен "доктор на науките".

 

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Андонов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: