Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Атанас Марков Семов, Юридически факултет

Зала "Америка за България", Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема "Организация и функциониране на Съда на ЕС " от доц. д-р Атанас Марков Семов по професионално направление 3.6 Право /Международно право и международни отношения / за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Председател на научното жури:проф. д-р Николай Натов

Автореферат на доц. д-р Атанас Семов

Рецензии:

Становища: