Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Организация на учебния процес в Стопанския факултет през зимния семестър на учебната 2020/2021 година ОКС „Магистър“

   

18.09.2020

 

Организация на учебния процес в Стопанския факултет през учебната 2020/2021 година

 

ОКС „Магистър“

 1. В началото на учебната година ръководителите и администраторите на магистърски програми организират информационна среща за студентите, на която се разясняват формите и спецификите на обучение.
 2. Неприсъственото провеждане на лекциите и упражненията включва провеждане на онлайн лекции и упражнения или предоставяне на предварително записани материали в дигитална форма. По преценка на преподавателите, в тяхното приемно време могат да бъдат насрочени присъствени консултации за студентите.
 3. Деканският съвет на Стопанския факултет и ръководителите на катедри упражняват контрол върху провеждането на занятията в присъствена и неприсъствена форма. Студентите сигнализират за непроведени занятия ръководителите и администраторите на съответните магистърски програми, а при необходимост и доц. д-р Димитър Златинов, Заместник-декан по учебната дейност, на имейл адрес: dzlatinov@feb.uni-sofia.bg.
 4. Допълнителна информация относно учебните занятия и организацията на учебния процес може да се получи от ръководителите/администраторите на магистърските програми в Стопанския факултет:

 

Магистърски програми в ПН 3.7 Администрация и управление

 • Бизнес администрация - доц. д-р Олимпия Ведър, администратор: olympia@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси - гл. ас. д-р Иванка Михайлова, администратор: ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси на английски език - доц. д-р Тодор Ялъмов, администратор: yalamov@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – Стратегическо управление - ас. д-р Иван Ангелов, администратор: ivanangel@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – Стратегическо управление на английски език - доц. д-р Теодор Атанасов, администратор: teo@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – Управление и предприемачество - ас. Ирена Младенова, администратор: irenaml@feb.uni-sofia.bg
 • Дигитален маркетинг - гл. ас. д-р Рая Каназирева, администратор: kanazireva@feb.uni-sofia.bg
 • Дигитален мениджмънт в туризма - проф. д.ик.н. Соня Милева, ръководител: smileva@feb.uni-sofia.bg
 • Управленски информационни системи на английски език - доц. д-р Камен Спасов, ръководител: kspassov@feb.uni-sofia.bg

 

Магистърски програми в ПН 3.8 Икономика

 • Аутсорсинг проекти и компании - доц. д-р Николай Нетов, ръководител: nnetoff@feb.uni-sofia.bg
 • Енергийни пазари и услуги - ас. Мария Трифонова, администратор: mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg
 • Икономика и право - доц. д-р Милен Велушев, ръководител: mvelushev@feb.uni-sofia.bg
 • Икономика и финанси - доц. д-р Димитър Златинов, администратор: dzlatinov@feb.uni-sofia.bg
 • Митнически и данъчен контрол - ас. Илия Атанасов, администратор: i.atanasov@feb.uni-sofia.bg
 • Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - проф. дмн Иван Иванов, ръководител: i_ivanov@feb.uni-sofia.bg
 • Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език - доц. д-р Ралица Ганева, ръководител: r_ ganeva@feb.uni-sofia.bg
 • Счетоводство и анализ на големи данни – 2 и 4 семестъра - доц. д-р Надя Велинова-Соколова, администратор: nadya.sokolova@feb.uni-sofia.bg
 • Счетоводство и одит – 3 и 4 семестъра - доц. д-р Илияна Анкова, администратор: iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg
 • Фасилити мениджмънт - доц. д-р Атанас Георгиев, администратор: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg
 • Финанси и банково дело - гл. ас. д-р Божидар Недев, ръководител: bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg
 • Финанси и инвестиции - гл. ас. д-р Божидар Недев, ръководител: bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg