Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Отговорно и устойчиво управление

   

 

Магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“

mp

Представяне на програмата (презентация)

 

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна

 

За специалисти и неспециалисти

Ръководител: доц. д-р Марина Стефанова, mstefanova@feb.uni-sofia.bg, кабинет 201

Администратор: гл. ас. д-р Мартина Арабаджиева, m.arabadzhieva@feb.uni-sofia.bg, кабинет 111

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва:

 

 

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен. Бакалаврите със специалности, различни от направления 3.8. Икономика и 3.7. Стопанско управление, ще изучават шест допълнителни икономически дисциплини за придобиване на ОКС Магистър в рамките на МП „Отговорно и устойчиво управление”.

За прием в програмата всички кандидати се явяват на проверка на мотивацията и очакванията им на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към ръководителя на МП „Отговорно и устойчиво управление” доц. д-р Марина Стефанова, e-mail: mstefanova@feb.uni-sofia.bg

 

Важно! Лекциите по специалните дисциплини се провеждат модулно - общо 3 седмици през зимния и 2 седмици през летния семестър, от понеделник до петък, от 09:00 до 18:15 ч. (по една седмица през октомври, декември, януари, март и май).

 

Членството на Стопанския факултет в престижни международни и национални организации подпомага реализацията на студентите от магистърската програма "Отговорно и устойчиво управление"

un2-432x768
article
130101-SDSN_logo_final

UNGC (UN Global Compact) и Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

 

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти.

Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанска дейност, организациите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Профил на СУ „Св. Климент Охридски“ в страницата на UNGC

PRME - Principles of Responsible Management Education

 

Принципите за образование по отговорно управление (PRME) е инициатива, подкрепена от ООН, основана през 2007 г. като платформа за повишаване на профила на устойчивостта в университетите по целия свят и за предоставяне на бизнес студентите на разбирането и способността да направят промяна за бъдещето. С над 650 участници по света, PRME се превърна в най-голямата организирана инициатива на ООН и университетите по света, преподаващи бизнес дисциплини.

Профил на Стопанския факултет в PRME

United Nations Sustainable Development Solutions Network

 

Международната мрежа за решения за устойчиво развитие е глобална инициатива на ООН, която обединява разнообразна група международни лидери от областта на науката, бизнеса, политиката и гражданското общество. Регионалната работна група SDSN Черно море, към която принадлежи и Софийския университет, ангажира университетите и изследователските центрове да си сътрудничат в обща полза на жителите на страните около Черно море за постигане на Глобалните цели.

Профил на Софийския университет в United Nations Sustainable Development Solutions Network

Вижте повече за участието на Стопанския факултет в международни и национални организации

 

Още за програмата:

В последните години концепцията за устойчивото развитие е в основата на международното развитие и е конкретизирана в приетите през 2015 г. Глобални цели на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие за периода 2016-2030 г. Европейският зелен пакт пък чертае пътната карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС. В цялостната обществена трансформация бизнесът играе активна роля и тя включва планиране, внедряване и докладване на дейности и проекти, основани на трите стълба на устойчивото развитие – икономически растеж, социално благоденствие и опазване на околната среда.

Тази нова парадигма има отражение във всяко проявление на публичния, корпоративния и обществения сектор и предвижда мащабни по размер, хоризонт и ефект реформи и инвестиции във всички сектори на икономиката. Тези промени изискват ново младо поколение от отлично подготвени специалисти и мениджъри. По редица причини в страната няма достатъчно действащи центрове, нито история или амбиция в подготовката на такива експерти.

Магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление” има за цел да запълни тази изключително важна ниша и да заеме водещи академични, изследователски и делови позиции в нея. Създаването ѝ е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти.

По-конкретно програмата цели подготовката на изцяло ново направление специалисти по устойчиво развитие, корпоративна социална отговорност и техните проявления за българската политика и администрация, индустрия и граждански сектор.

 

В партньорство с бизнеса

Магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление” се осъществява с активното съдействие и предоставяне на гост-лекции от водещи експерти измежду членовете на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, Българска асоциация на КСО специалистите, Българска фондова борса и Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България. Тя се подкрепя от водещи отговорни компании от всички индустрии.

УниКредит Булбанк е официален партньор на програмата.

UCB_logo_CMYK

Във връзка с магистърската програма и темата за корпоративната и социалната отговорност, са сключени споразумения за партньорство с WikiRate и Министерството на труда и социалната политика на Република България.

 

Насоченост, образователни цели

Тя надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления. Структурирана е по начин, позволяващ висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на всички основни проявления на устойчивото развитие в практиката – бизнес моделиране, корпоративно съответствие, управление на природния и човешкия капитал, инвестиране и отчитане на обществения напредък.

Програмата стартира с два уводни курса по устойчиво развитие, които покриват теми за мениджмънт на устойчивостта и издръжливостта на ниво публичен и корпоративен сектор. Някои от ключовите курсове са посветени на устойчивото лидерство, социалното и екологичното предприемачество, отговорното финансиране. Предлагат се и курсове със силна практическа насоченост като корпоративно съответствие и публично-частно партньорство, отговорни комуникации, системи и стандарти за управление на корпоративната социална отговорност.

В допълнение, студентите могат да избират между специализирани курсове, отнасящи се до теми като социална промяна и управление на въздействието, съвременни инструменти за оперативно управление на бизнеса и др.

Освен изпитите като традиционен подход за оценка на напредъка на студентите, образователният процес включва и решаването на практически проблеми, в т.ч. в рамките на структурирани задания, практическа работа по лична кауза, както и участие в изготвяне на критични анализи по конкретни фирмени задания.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ТРЯБВА:

В теоретико-приложен аспект:

 • Да познават технологията и практиката за разработване на държавна политика, стратегии и програми за развитие и насърчаване внедряването на концепцията за устойчивото развитие на национално, секторно, общинско и корпоративно ниво.
 • Да познават правната и регулаторната рамка на отговорния мениджмънт в България, Европа и света.
 • Да имат познания относно мястото на устойчивото развитие, хармонизираното управление на човешкия, природния и финансовия капитал, вкл. и нефинансовото отчитане.
 • Да познават макрорамките на устойчивото развитие, инвестиране, производство и потребление.
 • Да имат познания относно процесите, свързани с трансформация на бизнес моделите, нови концепции като кръгова и солидарна икономика, субектите на социалните предприятия и отговорните инвеститори.
 • Да познават методи и подходи за управление на рисковете и отговорностите, внедряване на иновации и управление на промяната.
 • Да откриват и управляват процесите и проявленията на устойчивото развитие при изграждането на лидери, управлението на екипи и организирането на заинтересованите страни.
 • Да познават икономическите, социалните и екологичните аспекти на устойчивото развитие.
 • Да познават влиянието на устойчивото лидерство върху трансформацията на компаниите и повишаване на тяхната конкурентоспособност.
 • Да са наясно с перспективите пред българския бизнес и гражданския сектор в контекста на регионалния и европейския пазар и общност.
 • Да познават основните елементи на отговорното управление – права на човека, трудови практики, опазване на околната среда, отношения с клиенти, антикорупционно поведение, социални инвестиции, управление на веригата за доставки и др.

 

В практико-приложен аспект:

 • Да прилагат наученото теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката.
 • Да подготвят тематични анализи, диагностика на средата на организацията и на самата организация.
 • Да формулират цели и стратегии, да изработват планове и да осъществяват различни видове контрол.
 • Да осъществяват ефективна комуникация.
 • Да планират и организират ефективно собствената си работа.
 • Да могат да ползват разнообразни източници на информация и самостоятелно да работят с тях.

 

Възможна реализация на завършващите:

Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като специалисти и мениджъри по корпоративна устойчивост и отговорност в компании от всяка индустрия, като експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, като преподаватели и научни изследователи и др.

В публичния сектор експертите по корпоративна социална отговорност са търсени в централната администрация, вкл. ресорни министерства (икономика, финанси, енергетика, труд и социална политика, околна среда, туризъм и регионално развитие).

В частния сектор професионалистите в областта на устойчивото развитие и управление са особено ценени в минното дело, енергетиката, леката и тежката промишленост, ИКТ и банковото дело. Тази дейност се оформя като отделна мениджърска позиция и досегашната липса на подготвени кадри създава повишено търсене от всички големи и средни предприятия. Специалистите по корпоративна социална отговорност са търсени и в гражданския сектор и лесно намират реализация в по-големите неправителствени организации.

марина стефанова

Д-р Марина Стефанова е доцент в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е директор на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ и управител на ESG Lab и ESG Academy. Председател е на Асоциацията на специалистите по устойчивост.
Член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към Министерството на труда и социалната политика и изпълнителен директор на Фондация „ФЕБ“, чиито основни цели са свързани с подпомагане развитието на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и утвърждаване и разпространение на идеята за „устойчивото развитие“ и нейното обогатяване.

Повече за доц. д-р Марина Стефанова можете да откриете тук.

 

атанас георгиев

 

Доц. д-р Атанас Георгиев, Директор на Магистърска програма "Фасилити мениджмънт"

Декан (от 2019 г.) на Стопанския факултет и Ръководител на Катедра "Икономика и управление по отрасли". Директор на МП "Фасилити мениджмънт" и МП "Енергийни пазари и услуги". Издател на сп. ФАСИЛИТИС и сп. ЮТИЛИТИС. Повече информация за доц. Георгиев можете да откриете тук.

елица баракова
Елица Баракова е изпълнителен директор на Фондация BCause - организация, която търси промяна в живота на хората и общностите чрез развитие на дарителството и социалните инвестиции. Елица е член на Националния съвет на БМ на Глобалния договор на ООН, съ-председателства комитета по ЧР и КСО на Американската търговска камара и участва в работата на две постоянни работни групи – по КСО и Социална икономика в МТСП. Учила е в Софийския университет и в курсове на School for International Training, Vermont, US, Advocacy Institute и др.
желю владимиров
Проф. д.ик.н. Желю Владимиров е доктор на икономическите науки и води лекционни курсове по УЧР, Организационна промяна и развитие, Управление на иновациите. Бил е два мандата заместник-декан на факултета и един мандат заместник-ректор на Софийския университет. Специализирал е в Париж (EHESS – 1987 г.), Испания (IISL – 1996 г.), Гърция (Атински университет по икономика и бизнес – 2002 г.), САЩ (Университет Джордж Вашингтон – 2006 г.), Обединеното кралство (Университет Съри – 2013–2015 г.). Повече информация за проф. Желю Владимиров можете да откриете тук.
жюстин томс
Д-р Жюстин Томс е дигитален номад и един от интернет пионерите в България. Дългогодишен университетски преподавател, сериен онлайн предприемач, автор на книги – специализира в областта на дигиталните медии и комуникации, и посвещава професионално времето си за да образова, насърчава и оказва поддръжка на хората със заложби в тези области. Автор е на 15 книги, множество статии и анализи по темата за дигиталното. Създател е на една от първите български уеб агенции Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън (www.abcbg.com), създател на медийна група Аз медиа, включваща сайтовете Az-jenata.bg, Az-deteto.bg, създател и идеен ръководител на конкурса за най-добро дигитално присъствие БГ Сайт (www.bgsite.org).
мария трифонова

 

Гл. ас. д-р Мария Трифонова е част от екипа на катедра "Икономика и управление по отрасли" от март 2019 г. Тя координира магистърската програма "Енергийни пазари и услуги". Повече информация за ас. Трифонова можете да откриете тук.

марселен йовоган
Доц. д-р Марселен Йовоган е ръководител на катедра „Финанси и счетоводство” и зам.-декан Международна дейност и университетско сътрудничество. Член е на Управителния съвет на Фонд „Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски” (ФНИ), Научната комисия към Международната асоциация по финансов мениджмънт, Флорида, САЩ, както и на Европейската асоциация по финанси, Брюксел, Белгия. Повече информация за доц. Марселен Йовоган можете да откриете тук.
пламен димитров
Д-р Пламен Димитров е психолог и екзистенциален психотерапевт с 37-годишен международен стаж в областта на психологичното и организационното консултиране, кризисната интервенция, създаването и реализацията на корпоративни програми за психосоциално подпомагане на служителите (Employee Assistance Programs), екипното и организационното възстановяване, укрепване и развитие. Допълнителни квалификации като RODC Registered Organization Development Consultant, Advanced Organizational Consulting, Group Dynamics and Applied Business Psychology, Existential Analysis, Counseling and Psychotherapy - New School of Counseling and Psychotherapy, UK.
савина михайлова

 

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова e преподавател по финансово и данъчно право. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия и на Международната фискална асоциация (IFA). Представител на българския клон на IFA в IFA WIN. Повече информация за доц. Савина Михайлова-Големинова можете да откриете тук.

цветан давидков
Проф. д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно поведение, Национални и организационни култури и др. Специализирал е по: преподаване на управленски знания, бизнескомуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, системи за качество, дистанционно обучение във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия и Унгария и др. Повече информация за проф. Цветан Давидков можете да откриете тук.
снимка за документи.2021 г.
Донка Чакърова e съдия във Върховния административен съд, преподавател в Националния институт на правосъдието (от 2004 г.), Университета за национално и световно стопанство (2000-2001 г.) и Академията по европейско право (ERA, Trier, 2014 и 2020 г.). Лектор и докладчик на множество семинари и научни конференции. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по „Право“ (1992 г.) и „Защита на основните права“ (2021 г.). Притежава дипломи по „Европейско право“, Europe College, Брюж, Белгия (1998 г.) и „Обучение на обучители“, National Judicial College, Рино, САЩ (2002 г.). Работила е като съдия (от 1993 г.) в различни съдебни инстанции, разглеждащи граждански и административни дела, преобладаващо в областта на облигационното и данъчното право. През последните години преките ѝ професионални ангажименти са свързани със спорове относно защитата на някои основни права (лични данни, дискриминация, достъп до информация и др.), както и по повод Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. Владее български, английски и руски език.
ezgif.com-gif-maker

Калин Славов заема позицията изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ от 2011 г., като в същото време е и асистент по данъчно и финансово право в СУ „Св. Климент Охридски“. Калин Славов завърша право в СУ „Св. Кл. Охридски“ (2000 г.), а в последствие добива магистърски степени и по Бизнес администрация (2004 г.) и Международно и европейско право (2008 г.). Професионалният му опит включва предимно позиции в публичната сфера като член на Правния съвет към Президента на Република България (2009-2011 г.), правен съветник на Министър-председателя на Република България (2005-2008 г.), член на Борда на Директорите на Национална здравноосигурителна каса (2006-2009 г.) и правен експерт в Администрация на Президента на Република България (2002-2005 г.).

 

 

Архив на учебните планове: