Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Дигитален мениджмънт в туризма (задочно обучение)

   

 

Срок на обучение: 1 година

Форма на обучение: задочна

 

Ръководител: проф. д.ик.н. Соня Милева

е-mail: smileva@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

  • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
  • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
  • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн от 18:30 часа в платформата Teams на следния линк: http://bit.ly/3JgcfFl, съответно на:

  • Първи етап: 24.07.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
  • Втори етап: 18.09.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams
  • Трети етап: 02.10.2024 (сряда) от 18:30 часа в MS Teams

 

 

Настоящата магистърска програма от професионално направление 3.7. “Администрация и управление” е предназначена за кандидати с базово образование в ОКС „бакалавър“ от професионално направление 3.8 „Икономика“ и професионално направление 3.7 „Администрация и управление“. Програмата цели да се позиционира като иновативна, съвременна, и свързана с нуждите изискванията на пазара на труда, бурната цифровизация и трансформация в сектора на туризма.

 

За прием в програмата кандидатите се явяват на писмен тест и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успехът от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценките от писмения изпит и събеседването.

 

Цел на програмата: Да създаде висококвалифицирани ръководни кадри и експерти, владеещи съвременните форми, методи и средства за управление в сферата на туризма в бързо променяща се технологична среда. Програмата цели да се позиционира като иновативна, съвременна, и свързана с изискванията на пазара на труда, бурната цифровизация и трансформация в сектора на туризма. Насочеността на програмата е към подготовка на специалисти по дигитален мениджмънт в туризма, които да притежават компетенции, умения и знания да работят в условия на динамично променяща се бизнес и дигитална пазарна среда.

 

Насочеността на програмата е преди всичка към поддготовка на специалисти по икономика и управление на туризма, които да притежават компетенции, способности и уменията да работят и да се налагат като водещи специалисти в условията на динамично променяща се бизнес и дигитанла пазарна среда. Обучението има силно изразен интердисциплинарен характер, което отразява комплексността и спецификата на отрасъла туризъм като стопанска и социална дейност.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Обучението включва специализиращи задължителни и изборни дисциплини и завършва с разработване и защита на дипломна работа, която има за цел да покаже придобитите от студентите практически умения и теоретични знания в решаването на конкретни казуси, задачи и проблеми.

Към специализиращите дисциплини се отнасят икономика на международния туризъм, е-туризъм и управление на дестинацията и иновативни видове туризъм. Профилиращата подготовка включва изучаването на такива дисциплини като информационни и управленски системи в туризма, организационна промяна и развитие и дисциплините, свързани с дигиталния маркетинг и развитие на мобилен бизнес. Набора от изборни дисциплини позволяват надграждане на допълнително обогатяване на подготовката на студентите в синхрон с интердисциплинарния подход, профила и професионалната насоченост на програмата.

Чрез профилиращите и специализиращи дисциплини студентите ще овладеят знания и умения в областта на управлението и дигиталния маркетинг за създаване на висококачествен туристически продукт в условия на цифрова икономика. Специално внимание се отделя на развитието на международния и е-туризъм, процесите на глобализация, значението на устойчивото развитие и промените в потребителското поведение. Програмата обхваща развитието и управлението на ниво компании, дестинации и на национално ниво в условията на динамична мултинационална и конкурентна среда. Разработването на магистърските тези следва да профилира реализацията на студентите в сферата на туризма и свързаните икономически сектори, да управляват основните и специфичните форми и дейности на туризма в съответствие с теорията и съвременните тенденции на дигитализация и ефективно икономическо развитие на сектора.

Програмата се фокусира върху изграждането на знания и умения на систематичен и устойчив подход в условията на дигитална трансформация в икономиката. Учебните дисциплини покриват ключови области от управлението на туризма, ефективното познаване и приложение на техниките и инструментариума на дигиталния маркетинг и управленските информационни системи за изграждане и управление на нов тип висококачествени интегрирани туристически продукти и услуги, адекватни на изискванията на глобалния туристическия пазар.

 

Професионални компетенции

Студентите придобиват основни професионални компетенции за създаване на конкурентни, иновативни продукти и дигитални преживявания в областта на туризма и управление на свободното време. Такива са компетенциите, свързани с управление на туристически дейности в дигитална среда, прилагането на стартегически и дигитални маркетингови стратегии; използване, усъвършенстване и адаптиране на новите информационни технологии, системи и приложения за управление на различни дейности в туризма (като CRM и ГИС). Студентите формират практико-приложни умения в областта на: организацията и управлението на туризма на различни пространствени и фирмени равнища; създаване на иновативни дигитални решения в областта на управлението на туризма към различни структури на държавната администрация, частния бизнес и неправителствени организации; работа с управленски информационни системи, разработване и прилагане на дигитални маркетингови стратегии необходими за съвременното информационно обезпечаване на бизнеса, информационни осигуряване за динамиката на околната среда, проследяване на поведението на потребителите и конкурентите. Чрез прилагане на системен подход, завършилите студенти ще могат да създават интегрирани услуги и комплексни продукти в областта на туризма.

 

Професионална реализация

Завършилите магистри могат да се реализират на ключови позиции в управлението на туристическите компании и дестинации, областната и общинските администрации, правителствените институции и силно развития сектор на неправителствените организации в сферата на туризма и управлението на свободното време. В зависимост от интересите си магистрите могат да работят в областта на дигиталния маркетинг, експерти в консултантски дружества, специалисти на свободна практика, както и да продължат обучение в ОНС „доктор“, да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена и други.

 

Предварителна подготовка: Завършена бакалавърска степен по Икономика, Стопанско управление и свързаните с тях или изучавани минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения списък с хорариум не по-малък от 80% от изисквания.

 

Архив на учебните планове: