Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за неспециалисти / Дигитален маркетинг

   

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна

 

Ръководител: проф. д.ик.н. Невяна Кръстева

е-mail: nevianak@feb.uni-sofia.bg

Администратор: ас. Алексей Потебня

е-mail: aleksey.potebnia@feb.uni-sofia.bg

 

За прием в програмата се кандидатства с документ за завършена ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ и устно събеседване с комисия. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването, която е с „да“ и „не“. Оценка „да“ се приравнява на (6.00), а оценка „не“ се приравнява на (2,00) и кандидатът отпада от класирането. Максимално възможният бал за прием в програмата е 18.

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/, както следва:

  • Първи етап – от 1 до 19 юли 2023 г.
  • Втори етап – от 25 юли до 10 септември 2023 г.
  • Трети етап - от 16 до 26 септември 2023 г.

 

На 5 юли 2023 от 18:30 часа в платформата Teams на следния линк: http://bit.ly/3JgcfFl ще се проведе информационна среща на ръководството на програмата с кандидатите.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн от 18:30 часа в платформата Teams на следния линк: http://bit.ly/3JgcfFl, съответно на:

  • За първи етап – на 21 юли 2023 г.
  • За втори етап – на 15 септември 2023 г.
  • За трети етап – на 29 септември 2023 г.

 

 

Семестриална такса за учебната 2023/2024 година - 1250 лв.

 

ЗА ПРОГРАМАТА „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ“

Предвид спецификата на програмата, обучението се провежда в хибридна форма – част от занятията се провежда в електронна среда, като присъствените часове се провеждат във виртуална класна стая (т.е. от разстояние) или в съботно/неделни модули.

 

Цел на програмата: Програмата Дигитален маркетинг има за цел да подготвя висококвалифицирани професионалисти, които да умеят да развиват успешно бизнес в бързо променяща се технологична среда. Програмата се фокусира върху използването на технологията, новите медии и интернет, за да се комуникират ценни предложения от фирма или организация към клиенти и обществото като цяло. Учебните дисциплини покриват всички ключови елементи на маркетинга като стратегия, бранд мениджмънт, етика, ефективност, проучвания, сегментиране, активиране. Допълнителният акцент е върху прилагането на придобитите знания и умения чрез технология в цифровия свят. След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва цялостни управленски и маркетингови стратегии, които се интегрират в интернет среда. Програмата цели да създаде разбиране за необходимостта от сериозна теоретична подготовка и да даде на обучаемите основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката. Магистърската програма Дигитален маркетинг цели да даде на студентите нови знания за инструментите за дигитален маркетинг и социални медии. Програмата се основава на съществуващите маркетингови практики и интегрираните към тях дигитални инструменти и приложения за социални мрежи, така че студентите да намерят своето място в бума на дигиталната ера. Завършилите програмата ще бъдат подготвени да отговорят на нуждите на всяка маркетингова позиция и да използват своите авангардни знания и за тяхната компания, и за своето лично развитие.

 

Условия за кандидатстване: виж общите условия

 

Възможна реализация на завършилите програмата: ръководители на разнообразни по големина и специфика организации, мениджъри по дигитален маркетинг, специалисти в маркетинговите отдели, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др. Успешно завършилите могат да заемат ръководни и административни длъжности в стопански организации, средните и висшите равнища на държавната администрация, организациите от третия сектор; да работят като консултанти; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.

 

Продължителността на обучението е 1 година, която включва:

 

  • Базова задължителна подготовка – учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Стопанско управление с акцент върху дигиталния маркетинг.
  • Базова изравнителна подготовка – Приетите, които попадат в категорията неспециалисти, задължително преминават през допълнителна, изравняваща нивото, подготовка – специфични дисциплини, предлагани като задължително избираеми
  • Профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в различни възможни направления.

 

Обучението завършва с държавен изпит, като държавните сесии са съответно през м. юли и през м. септември.

 

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

Архив на учебните планове:

 

Видео: