Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Счетоводство и анализ на големи данни

   

 

СЪВЕТ НА МЕНТОРИТЕ КЪМ МП "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ НА ГОЛЕМИ ДАННИ"

 

Информация за приема за учебната 2020/2021 г.:

Предварително събеседване за МП Счетоводство и одит и МП Счетоводство и анализ на големи данни - на 22.07.20 от 18.30 ч. в платформа MS Teams.

Събеседвания за МП Счетоводство и одит и МП Счетоводство и анализ на големи данни - на 14.09.2020 г. от 18:30 ч. в платформа MS Teams.

Комисия: доц. Елеонора Станчева (председател), членове: доц. Боряна Богданова, доц. Илияна Анкова, доц. Надя Велинова

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: юли - от 6 до 20 юли включително
- редовна: септември - от 1 август до 9 септември включително

Всички кандидати трябва да подадат документи до 20 юли (за юлския прием) през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

МП „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ НА ГОЛЕМИ ДАННИ“ – два семестъра, с прием през зимен семестър

За икономисти и неикономисти

Срок на обучение: 2 семестъра; учебните занятия се провеждат след работно време в делнични дни и в събота

Форма на обучение: редовна, платена (семестриална такса: 1000 лв.)

 

Тази магистърска програма е отворена за всички кандидат-студенти, които имат бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси или Стопанско управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско управление.

 

МП „ СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ НА ГОЛЕМИ ДАННИ “ – четири семестъра, с прием през зимен семестър

За икономисти и неикономисти

Срок на обучение: 4 семестъра; учебните занятия се провеждат след работно време в делнични дни и в събота

Форма на обучение: редовна, платена (семестриална такса: 950 лв.)

 

Тази магистърска програма е насочена към кандидат-студенти, които са завършили бакалавърски програми както по икономически, така и по други (неикономически) специалности, със 180 или 210 кредити. Тя е конструирана по начин, съобразен с необходимостта от включването в учебния план на допълнителни дисциплини, които да осигурят необходимия брой кредити за получаване на ОКС магистър съгласно законовите изисквания. Тези дисциплини се изучават през първи и втори семестър от срока на обучение. Трети и четвърти семестър съвпадат с двусеместриалната МП „Счетоводство и анализ на големи данни“.

 

Директори на магистърските програми: доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова и доц. д-р Боряна Богданова

е-mail: e_stancheva@feb.uni-sofia.bg; bpelova@feb.uni-sofia.bg

Координатор на магистърските програми: доц. д-р Надя Велинова-Соколова

е-mail: nadya.sokolova@feb.uni-sofia.bg

 

Цел на магистърските програми „Счетоводство и анализ на големи данни“

Интегриране на теоретични и практически знания в областта на счетоводството с умения за използване на специфичен инструментариум при анализ на големи масиви от данни.

Счетоводителите, които искат да поддържат конкурентно предимство пред други професионалисти, трябва да притежават необходимите знания и умения да боравят със значителни по обем данни. Тъй като имат достъп до различни и много големи масиви от данни, те могат да ги анализират при изготвяне на финансовите показатели, които редовно предоставят на ръководството, да ги използват за оценка на рисковете за компанията, за определяне на нейните предимства и слабости, за увеличаване на оперативната ефективност, при изготвянето на финансови прогнози и пр. Счетоводителите имат възможност да използват анализа на големи данни, за да се позиционират като стратегически бизнес партньори вместо изпълняваната от тях по-традиционна счетоводна роля.

Водещите международни професионални организации като ACCA и ICAEW, както и големите международни одиторски фирми, вече са изразили ясно становището си относно променящата се функция на счетоводната професия и необходимостта от придобиване на нови умения за работа с големи данни.

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси или Стопанско управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско управление. За прием в магистърските програми кандидатите изпращат автобиография на адрес: nadya.sokolova@feb.uni-sofia.bg и се явяват на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им. Балът се образува от успеха от дипломата, от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването.

Автобиографии могат да се изпращат през цялата година на посочения по-горе email-адрес.

 

Възможна реализация на завършилите магистърските програми: Магистрите по счетоводство и анализ на големи данни могат да се реализират професионално като оперативни счетоводители, а след натрупване на необходимия професионален опит и като главни счетоводители на предприятия от различни сектори на икономиката, вътрешни и външни одитори, включително в големите международни одиторски фирми, финансови мениджъри, финансови анализатори и ръководители на отдели в предприятия от различни сектори, след натрупване на необходимия професионален опит. Завършилите програмите могат да се реализират и като експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, като преподаватели, научни изследователи и др.

 

Друга важна информация за магистърските програми „Счетоводство и анализ на големи данни“:

  • Сътрудничество с бизнеса, което се подпомага от Съвет на менторите към МП „Счетоводство и анализ на големи данни“
  • Завършилите магистърската програма имат възможност да получат международно признатия сертификат Diploma in Accounting and Business на международната професионална организация ACCA
  • Завършването на програмите е със защита на магистърска теза
  • На завършилите студенти се осигурява възможност за дългосрочен стаж и професионална реализация в големите международни компании

 

Учебен план за 2020/2021 учебна година на МП Счетоводство и анализ на големи данни (два семестъра)

Учебен план за 2020/2021 учебна година на МП Счетоводство и анализ на големи данни (четири семестъра)