Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език / Applied Econometrics and Economic Modelling - в партньорство с Experian

   

 

 

Специалност: Икономика / Major: Economics

 

Магистърска програма: Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език, с подкрепата на Experian

Master’s Programme: Applied Econometrics and Economic Modelling (AEEM), in collaboration with Experian

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

  • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
  • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
  • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн на следните дати:

 

 

 

За подробности, следете интернет страницата на програмата / For More Info Check the Programme's Website

 

Важна информация:

- Изисквания:

- Придобита образователна степен „Бакалавър“*

- Срок на обучение: 3 или 4 семестъра

- Форма на обучение: редовна

* Съгласно чл. 42(6) от Закона за висшето образование лицата, придобили ОКС "бакалавър" с по-малко от 240 кредита, могат да продължат образованието си в ОКС "магистър" само в същото професионално направление.

 

- Ръководител: доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева

- За контакти и информация: доц. Ралица Симеонова-Ганева, е-mail: R_Ganeva@feb.uni-sofia.bg

- Обучението в програмата е организирано в два варианта – трисеместриално и четирисеместриално обучение:

1) AEEM – 3 семестъра, ECTS: 90

2) AEEM – 4 семестъра, ECTS: 120

 

AEEM – 3 семестъра AEEM – 4 семестъра
Насочен към завършили бакалавърска степен с 4-годишен курс на обучение (минимум 210 кредита) Насочен към завършили бакалавърска степен с курс на обучение по-кратък от 4 години / 8 семестъра (минимум 180 кредита)

Изисквания за завършена специалност: НЯМА

 

Изисквания за завършена специалност: НЯМА

 

Препоръчителна е за кандидатите, които са придобили образователно-квалификационна степен по специалности различна от професионално направление „Икономика“ или „Администрация и управление“.

Прием: м. октомври –

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Прием: м. февруари –

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Приемни изпити: писмен и устен Приемни изпити: писмен и устен
Вид обучение: редовно, платено Вид обучение: редовно, платено
Език на обучение: английски Език на обучение: английски

Защита на дипломна работа:

м. март и ноември

Защита на дипломна работа:

м. март и ноември

 

Цел на програмата

Предлаганото обучение има за цел изграждането на умения и компетентности за решаване на реални казуси в различни области на държавното управление и бизнеса. В допълнение на това, програмата допринася за постигането на конвертируемост на уменията чрез допълване на знанията в областта на моделирането с подобряване на уменията за критично мислене, управление на проекти, интердисциплинарна комуникация и пр.

 

Организация на учебния процес

Магистърската програма е подкрепена от Experian и други международни аналитични консултантски компании. Всички курсове се водят от специалисти с голям опит в академичната сфера, държавното управление и аналитичния бизнес.

Обучението е изцяло на английски език, включва специализирани дисциплини и е базирано на стандартната икономическа литература, използвана във водещите университети. Заложената натовареност в програмата предполага активно участие в интензивен учебен процес. Във варианта на програмата, който включва четири-семестриално обучение, подготвителния летен семестър предлага обучение в основни икономически и статистически дисциплини, които впоследствие ще бъдат необходими на студентите за ефективното усвояване на материала от следващите курсове. Ключовите курсове са посветени на статичната и динамична иконометрична теория и методи, на статистическото учене от данни, на микроикономическото и макроикономическото моделиране и т.н. Предлагат се и курсове със силна практическа насоченост, базирани на използването на изчислителни софтуерни приложения като R, Python, VBA, SQL, EViews и SAS. Студентите могат да избират измежду специализирани курсове, отнасящи се до теми като моделиране на кредитния риск, науката за вземане на решения, теория на игрите и икономическо поведение, разработване на скоркарти за управление на кредитния риск и др. Програмата предлага възможности за участие в курсове, насочени към управление на проекти, развитие на личностни умения, придобиване на професионални умения за изследователска работа и т.н.

 

Възможна реализация на завършилите програмата

Програмата е разработена по такъв начин, че да съответства в много голяма степен на стандартните изисквания, касаещи професията на икономиста, занимаващ се с количествен анализ във водещите институции у нас и в чужбина. Завършилите програмата са икономисти, притежаващи умения за теоретично и емпирично моделиране на реални проблеми и данни. Те могат да работят във финансови институции, в консултантски фирми, специализирани в аналитична дейност, касаеща количествено моделиране и вземане на решения, в агенции за пазарни изследвания, в компании за анализ социални мрежи и медии, в големи компании със собствени изследователски звена, в държавната администрация, в централни банки и т.н. Магистърската програма може също така да се разглежда като подготвителен етап за започване на докторантура, водеща до кариера в академичната сфера.

 

Условия за кандидатстване

Критериите за допустимост на кандидатите включват: 1) Наличие на бакалавърска степен; 2) Наличие на документ за владеене на английски език (международен или друг сертификат, диплома за завършена образователна степен с интензивно обучение по английски език, уверение за успешно положен приемен изпит по английски език при кандидатстване за бакалавърска/магистърска степен, др.).

За прием в програмата кандидатите полагат писмен и устен изпит (които са специфични за самата програма). Писменият изпит се състои в подготовка на самостоятелна изследователска разработка, базирана на теоретичен и/или емпиричен анализ в областта на икономиката по избрана от тях тема и мотивационно писмо. Устният изпит представлява интервю, свързано с представената разработка и мотивационно писмо.

Приемният бал се образува от успеха от дипломата за бакалавърска степен и оценките от писмения и устния изпит.

 

Архив на учебните планове: