Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

   

 

с прием през септември и февруари всяка година

 

Информация за приема ОТ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР за учебната 2020/2021 г.:

03.02.2021 г., 14:00 часа

събеседвания с кандидати за прием в маг. програма по големи данни - Събеседването ще проведем online през Teams след уговорка на e-mail адрес i_ivanov@feb.uni-sofia.bg

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри - прием от летен семестър:

Всички кандидати трябва да подадат документи между 23.12.2020 и 29.01.2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Ръководител: проф. дмн Иван Иванов, i_ivanov@feb.uni-sofia.bg, кабинет 511

 

 

Прием юни – септември 2020 МАГИСТРИ

 

Желаещите да започнат обучение през зимен семестър на учебната 2020-2021 учебна година в МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) – за специалисти или в МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) – за неспециалисти трябва да изпратят кратко CV(личната информация в СV да не включва лични данни) и мотивационно писмо до 01 септември 2020г. по електронен път до проф. Иван Иванов, директор на програмата (i_ivanov@feb.uni-sofia.bg), и до доц. Боряна Богданова (bpelova@gmail.com).

Магистърските програми са в направление ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ. Обучението е в платена форма на обучение. Обучението продължава два семестъра за специалисти и 3 семестъра за неспециалисти и започва от 1ви октомври 2020.

След 1ви септември ще има яснота дали ще се проведе устен приемен изпит (тип интервю) или приемът ще бъде по документи. За това ще бъдете информирани допълнително.

Кандидатите, завършили висше образование в специалностите икономика или стопанско управление кандидатстват като специалисти. Кандидатите, завършили висше образование в областта на природните науки кандидатстват като неспециалисти.

 

За кандидатстване трябва да създадете профил в системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

 

Събеседването с кандидати за прием в маг. програма по Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите ще се проведе присъствено във Факултета - зали 511 и 504

21.07.2020 - 14:00 часа,10.09.2020 - 14:00 часа, 28.09.2020 - 14:00 часа

 

 

За допълнителна информация: тел. 02 873 83 10; 02 873 99 41

 

Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

Райфайзенбанк и Стопанският факултет на СУ разработват оригинални модели за анализ на база данни

05.11.2020

Всички публикации

 

Всички публикации

Кратък адрес на тази страница: bit.ly/su-business-analytics

 

Магистърска програма: Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics), специалисти, прием зимен семестър и летен семестър

 

 

 

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси или Стопанско управление. За прием в програмата кандидатите се явяват на писмен тест и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успехът от държавния изпит (дипломната работа и/или защитата на магистърска теза) и оценките от писмения изпит и събеседването. Обучението в магистърската програма започва през зимен/летен семестър и продължава два семестъра. Веднага след завършване на втория семестър се провежда сесия за държавен изпит или защита на магистърска теза.

Магистърска програма: Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics), неспециалисти,
прием зимен и летен семестър

 

 

 

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен по ПРИРОДНИ НАУКИ или ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ. За прием в програмата кандидатите се явяват на писмен тест и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успехът от държавния изпит (дипломната работа и/или защитата на магистърска теза) и оценките от писмения изпит и събеседването. Обучението в магистърската програма започва през зимния и летния семестър и продължава ТРИ семестъра. В първия семестър обучаемите полагат изпити по базови икономически и финансови дисциплини за Стопанския факултет. Обучението след първия семестър продължава съвместно с магистрантите от същата магистърска програма за специалисти. Веднага след завършване на третия семестър се провежда сесия за държавен изпит и защита на магистърска теза.

 

Магистърска програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ има за цел да подготвя специалисти с актуални знания и умения за обработка, организиране, анализ, моделиране и прогнозиране на масиви от данни, чиито обем, многообразие, скорост на събиране и изменение не позволяват приложение на стандартния иконометричен инструментариум. Именно тези особености са водещи в учебния процес и оформят интердисциплинарния характер на програмата. По-конкретно, фокусът е поставен върху балансирано съчетание на курсове с приложения на методи от статистиката, приложната математика и информационните технологии, а изборът на софтуерна среда е съобразен с нуждите на бизнеса.

Магистърската програма се реализира в тясно сътрудничество с Делойт България, с цел студентите да получават най-актуални знания за това, което се случва в бизнеса и да познават актуалните бизнес проблеми в областта на информационното обслужване.

 

В обучението се използват и учебни курсове от платформата DataCamp (https://www.datacamp.com/).