Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Митнически и данъчен контрол (задочно обучение)

   

 

МП „Митнически и данъчен контрол” с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за икономисти и неикономисти

 

 

Представяне на програмата

Информация за ПРИЕМА ОТ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР за учебната 2020/2021 г.:

Кандидат-магистрите изпращат по електронен път автобиография и мотивационно писмо, в което до 2 страници посочват мотивацията и очакванията си от обучението в срок до 29 януари 2021 г. Автобиографията и мотивационното писмо се изпращат на членовете на изпитната комисия с ясно уточнение за коя магистърска програма се кандидатства

Комисия:
Председател – доц. д-р Димитър Златинов (dzlatinov@feb.uni-sofia.bg)
Членове: доц. д-р Милен Велушев (mvelushev@feb.uni-sofia.bg) и гл. ас. д-р Цветан Мадански (tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg)

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри: 23 декември 2020 – 29 януари 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

Събеседването ще се проведе на 1 февруари 2021 г. от 18:00 ч. в платформата MS Teams, за което кандидатите ще бъдат допълнително уведомени.

МП „Митнически и данъчен контрол” цели изграждане на квалифицирани специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства за анализ и вземане на решения в сферата на митническата и данъчната дейност. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е пряко свързана със структурите на Агенция „Митници” и Националната агенция по приходите, както и в консултантския бизнес.

Студентите неикономисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.8 Икономика, овладяват фундаментални знания и умения в областта на икономиката и финансите чрез допълнителното изучаване на базови дисциплини.

 

Обучението в задочна форма се осъществява само събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

Учебен план 2020/2021 – прием от зимния семестър

Учебен план 2020/2021 – прием от летния семестър

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Администратора на МП „Митнически и данъчен контрол”: ас. Илия Атанасов,

i.atanasov@feba.uni-sofia.bg, кабинет 505

 

Годишна такса за обучение: 1840 лв.