Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Магистърска програма „Счетоводство и анализ на големи данни“

   

 

СЪВЕТ НА МЕНТОРИТЕ КЪМ МП "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ НА ГОЛЕМИ ДАННИ" (ЗА ИКОНОМИСТИ И НЕИКОНОМИСТИ)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2019/2020

 

Сайт на програмата:

http://master-acca.com

 

Срок на обучение: една година (2 семестъра)

Форма на обучение: редовна

Специалност: Икономика

 

Ръководител: доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

е-mail: e_stancheva@feb.uni-sofia.bg

 

ВАЖНО:

 • Сътрудничество с бизнеса, което се подпомага от Съвет на менторите към МП „Счетоводство и анализ на големи данни“
 • Завършилите магистърската програма имат възможност да получат международно признатия сертификат Diploma in Accounting and Business на международната професионална организация ACCA

 

Цел на програмата

Интегриране на теоретични и практически знания в областта на счетоводството с умения за използване на специфичен инструментариум при анализ на големи масиви от данни.

Счетоводителите, които искат да поддържат конкурентно предимство пред други професионалисти, трябва да притежават необходимите знания и умения да боравят със значителни по обем данни. Тъй като имат достъп до различни и много големи масиви от данни, те могат да ги анализират при изготвяне на финансовите показатели, които редовно предоставят на ръководството, да ги използват за оценка на рисковете за компанията, за определяне на нейните предимства и слабости, за увеличаване на оперативната ефективност, при изготвянето на финансови прогнози и пр. Счетоводителите имат възможност да използват анализа на големи данни, за да се позиционират като стратегически бизнес партньори вместо изпълняваната от тях по-традиционна счетоводна роля.

Водещите международни професионални организации като ACCA и ICAEW, както и големите международни одиторски фирми, вече са изразили ясно становището си относно променящата се функция на счетоводната професия и необходимостта от придобиване на нови умения за работа с големи данни.

Магистърската програма „Счетоводство и анализ на големи данни” е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти.

 

Условия за кандидатстване

За прием в магистърската програма кандидатите изпращат автобиография и се явяват на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им.

 

Балообразуване

За студентите, които кандидатстват за прием по държавна поръчка – балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването.

За студентите, които кандидатстват за прием в платена форма на обучение – балът се образува от средния успех от дипломата и успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа). Взема се под внимание и представянето на устното събеседване.

Кандидат – магистърският прием се организира в четири сесии – месец март, юни, юли (предварителни сесии) и месец септември.

Кандидатите могат да се явят и на четирите сесии – зачита се най-високият успех. За всяко явяване се заплаща такса от 30 лв.

Начини на заплащане на таксите за явяване на кандидат-магистърски изпити

 

Продължителност на обучението

Продължителността на обучението е два семестъра. Учебните занятия се провеждат след работно време.

 

Учебен план на магистърската програма

Той е изцяло съобразен с потребностите на практиката от висококвалифицирани специалисти със специфични компетенции. Освен специализираните счетоводни знания, студентите придобиват теоретични и практически знания и развиват специфични умения за управление на големи масиви от данни. След завършване на магистърската програма студентите ще познават:

 • счетоводната регулаторна рамка, приложима в България
 • изискванията относно организацията и функционирането на счетоводните системи на българските компании в зависимост от сектора, в който извършват дейността си
 • основните моменти в класическата и модерната теория, посветена на анализа, моделирането и прогнозирането на пространствени и времеви данни
 • процеса на предварителна обработка и подготовка на големи масиви от данни за провеждане на аналитични изследвания
 • инструментариума на управленското счетоводство и спецификите на практическото му приложение
 • изискванията относно изготвянето и публикуването на финансовите отчети на компаниите в България

 

Завършилите студенти ще могат да:

 • изготвят финансови отчети на база приложимото счетоводно законодателство
 • използват инструментариума на управленското счетоводство при вземане на решения
 • прилагат на практика въведените теоретични основи върху учебни и реални масиви от данни, като за целта използват програмните продукти R и RStudio
 • визуализират и обобщават по подходящ начин изследвания масив от данни, да разработват и оценяват адекватни структурни модели, описващи изследвания бизнес процес, да провеждат тестове, квантифициращи тяхната прогнозна сила
 • имплементират разработените от тях модели и да ги прилагат при вземане на решения

 

Учебният план на МП „Счетоводство и анализ на големи данни“ включва дисциплините:

 • счетоводство на предприятия от различни сектори на икономиката – застрахователни и осигурителни предприятия, финансови институции и предприятия от публичния сектор
 • финансово и управленско счетоводство (ефективно управление на бизнеса)
 • национално счетоводно законодателство
 • счетоводното отчитане на данъците в България
 • специализирани курсове: „Предварителна обработка на големи данни при провеждане на аналитично изследване“, „Аналитични изследвания – теория и приложения“, „Аналитичен инструментариум за големи масиви от данни“, „Бизнес разузнаване“, „Приложни модели за прогнозиране на икономически и финансови данни“ и „NoSQL за големи данни и потоци от данни в бизнеса“

 

Професионална реализация

Магистрите по счетоводство и анализ на големи данни могат да се реализират като:

 • оперативни счетоводители, а след натрупване на необходимия професионален опит и като главни счетоводители на предприятия от различни сектори на икономиката
 • младши одитори, включително в големите международни одиторски фирми
 • финансови мениджъри и ръководители на отдели в предприятия от различни сектори, след натрупване на необходимия професионален опит
 • инспектори и ревизори в системата на данъчната администрация
 • административни служители в регионални и местни органи на властта
 • преподаватели и научни изследователи
 • служители в други сфери и институции, изискващи счетоводни и контролни функции

 

Тематичен въпросник за устно събеседване по счетоводство за магистърска програма „Счетоводство и анализ на големи данни“

1. Счетоводна отчетна система. Същност, характеристики и задачи. Функции на счетоводната информация.

2. Предмет на счетоводно отчитане. Счетоводни концепции – същност и признаване на активи, пасиви, собствен капитал.

3. Дейността на отделното предприятие като предмет на счетоводно отчитане. Основни видове операции. Счетоводна характеристика на отделната стопанска операция.

4. Метод на счетоводството. Обща характеристика. Съставни елементи.

5. Строеж, съдържание и структура на счетоводния баланс. Балансови статии. Балансови изменения под влиянието на стопанските операции.

6. Съдържание, строеж и структура на счетоводните сметки. Система от счетоводни сметки. Индивидуален сметкоплан на отделното предприятие.

7. Класификация на счетоводните сметки. Приложение на отделните видове сметки.

8. Двойното отразяване на стопанските операции като система от данни. Текущо хронологично и систематично отчитане на стопанските операции.

9. Оценяването и калкулирането като елементи на счетоводния метод.

10. Счетоводни документи. Видове. Документооборот – същност и организация. Счетоводни инвентаризации – изисквания и ред на провеждане.

11. Счетоводно отчитане на снабдителните операции..

12. Счетоводно отчитане на производствените операции.

13. Счетоводно отчитане на реализацията на продукция, стоки и услуги. Формиране и отчитане на финансовия резултат.

14. Финансови операции. Счетоводно отчитане.

15. Обща характеристика на годишното счетоводно приключване. Етапи.

16. Структура и съдържание на годишния финансов отчет на база Националните счетоводни стандарти.

 

Литература

1. Башева и колектив, Основи на счетоводството, УИ „Стопанство“, 2007.

2. Генов, Г, Г. Тодоров и Ф. Филипова, Теория на счетоводството, Издателска къща „СТЕНО“, Варна, 2010.

3. Динев, М. и К. Златарева, Теория на счетоводството, Тракия-М, София, 2012.

4. Дурин, Ст. и Д. Дурина, Счетоводство на предприятието, ФорКом, 2014 г.

5. Душанов, И. и М. Димитров, Курс по счетоводство на предприятието, Ромина, 2015.

6. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, Ромина, 2008.

7. Начева, Р., Обща теория на счетоводството, ФорКом, 2014.

8. Стоянов, С. и К. Савова, Обща теория на счетоводството, УИ „Стопанство“, 2008.

 

Магистърска програма „Счетоводство и анализ на големи данни – за неикономисти“