Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Финанси и инвестиции

   

За икономисти и неикономисти

Прием: от зимния и от летния семестър

Срок на обучение: 2 семестъра (за студенти с бакалавърска степен с поне 240 кредита) - прием от зимен семестър

или 4 семестъра (за студенти с бакалавърска степен със 180 или 210 кредита) - прием от летен семестър

Форма на обучение: редовна, платена (1050 лв. на семестър / 2100 лв. общо за периода на обучение)

Провеждане: ежеседмично (делниците след 18 часа и събота) вкл. и чрез ползване на онлайн платформи за споделяне на учебни материали (elearn/moodle).

 

Ръководител на програмата: Гл. ас. д-р Божидар Недев (bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg)

Администратор: ас. Десислава Петкова

 

Информация за приема ОТ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР за учебната 2020/2021 г.:

Събеседване за МП "Финанси и инвестиции" на 01.02.2021 г. от 18.00 ч - в платформата MS Teams

Комисия: доц. Марселен Йовоган (председател), членове: гл. д-р Божидар Недев, ас. Десислава Петкова

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри - прием от летен семестър:

Всички кандидати трябва да подадат документи до 29 януари 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Вижте всички новини от магистърската програма

 

Брошура - Представяне на МП "Финанси и инвестиции"

 

Брошура - Представяне на курса по "Финтех и е-банкиране" в сътрудничество с Българската Финтех Асоциация

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси или Стопанско управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от Икономика и финанси или Стопанско управление, при което допълнително се изучават четири факултативни дисциплини за придобиване на ОКС Магистър в рамките на МП „Финанси и инвестиции”. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията и очакванията им единствено на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва в зимен семестър.

 

Насоченост, образователни цели
Главната цел на магистърската програма е да обучава компетентни специалисти по финанси и инвестиции, които да се реализират успешно в областта на финансови институции, застрахователни компании, пенсионни фондове и др.

Основополагащите образователни цели на обучението в магистърската програма са свързани с формиране на профилирана подготовка, осигуряваща теоретични и практически знания, умения и компетентности, необходими за управлението на сложните процеси във финансовата бизнес среда с вариативни възможности за прилагане на съвременни стратегии, техники, както и на широк набор от подходи, свързани с инвестиционната дейност.

Магистърската програма има интердисциплинарен характер и цели да даде на студентите теоретични и практически познания и умения в областта на финансите, инвестициите и банковото дело.

 

Обучение (изучаване на уводни и профилирани курсове за успешна професионална реализация)
Магистърската програма надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления. Тя е структурирана по такъв начин, че да предложи висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от практиката на финансово-инвестиционната сфера.

 

Магистърската програма стартира с уводни курсове за теорията и управлението на инвестициите и приложния макроикономически анализ, които покриват теми за същността и инфраструктурата на финансовите инструменти и пазари и икономиката на страната. Някои от ключовите курсове са посветени на финансовия анализ и бизнес оценяването, финансовите технологии и електронното банкиране, дигиталните бизнес процеси и дериватни финансови инструменти. Предлагат се и курсове със силна практическа насоченост като търговия с валути и финансови инструменти, анализ на данни с Ексел, алтернативни инвестиции, управлението на риска и банковото дело.
В допълнение, студентите могат да избират между специализирани курсове, отнасящи се до теми като големи данни, бизнес аналитика, счетоводство и др.

 

Освен изпитите като традиционен подход за оценка на напредъка на студентите, образователният процес включва и решаването на практически проблеми, в т.ч. в рамките на структурирани задания. Магистърската програма завършва с разработването на магистърска теза върху тема, съвместно дефинирана и реализирана в сътрудничество със заинтересовани представители от сферата на финансите, инвестициите и банките. В това отношение, магистърската теза би могла да служи и като средство, улесняващо прехода към пазара на труда. Редовните сесии за защита на магистърска теза са месеците ноември и февруари след успешното полагане на всички изпити през двата семестъра на обучението.

 

Професионални компетенции
След успешното завършване на програмата, дипломираните магистри трябва:

 

В теоретико-приложен аспект:
• Да познават основните принципи и техники на финансовия анализ и анализа на финансовата и инвестиционната дейност в светлината на директивите и регламентите на ЕС, както и нормите на българското и европейското законодателство.
• Да познават основните принципи и инструменти на икономическата политика с оглед постигането на общественозначими икономически цели.
• Да разбират и използват спецификата на правната регламентация на финансовата дейност, системата на разплащания, приложението на съвременни дериватни инструменти, борсите и борсовите операции и др.
• Да познават макрорамките на икономиката.
• Да познават методи и подходи за управлението на риска в банковата и финансовата дейност.
• Да познават връзката на икономиката, финансите и инвестициите на капиталовите пазари.
• Да познават икономическите аспекти и източниците на финансиране.

 

В практико-приложен аспект:
• Да прилагат наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката.
• Да планират и организират ефективно собствената си работа.
• Да могат да използват разнообразни източници на информация и самостоятелно да работят с тях.
• Да прилагат наученото за решаване на конкретни финансови казуси като за целта използват разнообразни източници на информация, да я обработват, анализират, обобщават и представят.
• Да анализират икономически процеси като използват икономическия начин на мислене, както и да вземат икономически ефективни решения при конкретни нормативни ограничения.
• Да умеят да формират и работят в екип, включващ специалисти в различни области.

 

Професионална реализация
Завършилите програмата могат да се реализират професионално като специалисти, мениджъри, директори, аналитични специалисти и експерти на висше ниво в управлението на банкови и небанкови финансови институции, търговските дейности в компаниите, в министерствата и общините, във фирми с чуждестранно участие, финансово-брокерски къщи, в научно-изследователски и развойни звена и висши училища.