Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Финанси и банково дело

   

 

За икономисти и неикономисти

Прием: от зимния семестър на учебната 2020-2021 г.

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна, платена (850 лв. на семестър / 2550 лв. общо за периода на обучение)

Провеждане: ежеседмично (делниците след 18 часа и събота) вкл. и чрез ползване на онлайн платформи за споделяне на учебни материали (elearn/moodle).

 

Ръководител на програмата: Гл. ас. д-р Божидар Недев (bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg)

Администратор: ас. Десислава Петкова

 

Информация за приема за учебната 2020/2021 г.:

Предварително събеседване за МП "Финанси и банково дело" + МП "Финанси и инвестиции" на 23.07.2020 г. от 18.30 ч в платформата MS Teams.

Събеседване за МП "Финанси и банково дело" + МП "Финанси и инвестиции" на 15.09.2020 г. от 18.30 ч - в платформата MS Teams

Комисия: доц. Марселен Йовоган (председател), членове: гл. д-р Божидар Недев, ас. Десислава Петкова

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: юли - от 6 до 20 юли включително
- редовна: септември - от 1 август до 9 септември включително

Всички кандидати трябва да подадат документи до 20 юли (за юлския прием) през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси или Стопанско управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от Икономика и финанси или Стопанско управление, при което допълнително се изучават пет факултативни дисциплини за придобиване на ОКС Магистър в рамките на МП „Финанси и инвестиции”. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията и очакванията им единствено на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва в зимен семестър.

 

Цел на програмата: Задълбочаване и профилиране на знанията в областта на финансите и банковото дело. Придобиване на умения за решаване на проблеми на финансите на макроикономическо ниво и на управлението на търговска банка или финансова институция.

 

МП “Финанси и банково дело” е насочена към постигане на следните резултати от обучението:

  • Придобиване на авангардни теоретични и практически познания, отговарящи на най-високите световни стандарти в областта на финансите и банковото дело с цел подготовка на висши и средни кадри на банки, фирми, неправителствени организации и държавната администрация. Същото се постига чрез директни лекции и дискусии от университетски преподаватели и висши мениджъри от банкови и финансови институции;
  • Постигане на висока степен на готовност за работа в съвременните условия на банковия и финансов сектор при въвеждането на информационните технологии, развитието на цифровите икономики, дигитализация на банковия сектор, както и приложение на алтернативни модели на финансиране;
  • Възможност за работа в международни банкови и финансови организации, поради високата степен на запознаване с международните и национални банкови и финансови регулации, изучаване еволюцията на международните споразумения за регулиране на банковата дейност (Базелски стандарти), европейските директиви и регламенти по отношение изискванията за капитала, капиталовите и антициклични буфери, както и готовност за прилагане на модели за оценка качеството на активите и стрес-тестове, изисквани по линия на Европейската централна банка и националните регулаторни органи /БНБ и КФН/.
  • Подготовка на риск-мениджъри за банкови и финансови институции чрез задълбочено изучаване методите за анализ и управление на рисковете; възможностите за изграждане на хеджингови стратегии, използването на деривативи – опции, фючърси, суапи, участие в борсовата търговия, оценка на акции и облигации и др.
  • Придобиване на задълбочени познания по теория и управление на инвестициите, в т. ч. видове финансови инструменти и методи на тяхното оценяване, борсова търговия и пазарна инфраструктура, модели за оценка на капиталовите активи;
  • Получаване на задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на приложния макроикономически анализ: посредством изучаване и прилагане на макроикономически теории и модели за финансово програмиране и прогнозиране на основните макроикономически величини (БВП, инфлация, безработица), сценарий анализ;
  • Придобиване на познания в областта на банковото счетоводство, правното обезпечаване на банковата дейност, както и механизмите за защита от финансови нарушения;
  • Придобиване на умения за финансов анализ на бизнеса на предприятието - анализ на финансови отчети, бизнес оценяване - подходи за оценяване на стойността на цяло предприятие;

 

Изучаваните през трите семестъра на обучение курсове включват: международни банкови регулации и управление на риска, теория и управление на инвестициите, банково счетоводство, анализ на паричната политика, приложен макроикономически анализ, дериватни финансови инструменти, банково право, съдебно-счетоводни експертизи, банково дело, финансов анализ и бизнес оценяване, институционална икономика и икономически анализ. Студентите могат да избират между специализирани курсове, отнасящи се до теми като големи данни, бизнес аналитика, счетоводство и др.