Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Фасилити мениджмънт (задочно обучение)

   

 

Вижте повече и за нашата магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" (задочно обучение)

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва:

 • 24 юли 2024 г. в интервала между 9:00 и 17:00 часа часа онлайн
 • 19 септември 2024 г. в интервала между 9:00 и 17:00 часа онлайн
 • 3 октомври 2024 г. в интервала между 15:00 и 19:00 часа онлайн

*Участниците получават индивидуални линкове непосредствено преди събеседването.

 

ВАЖНО! Ако до деня на интервюто не сте получили по имейл покана за запазване на час, свържете се с доц. д-р Атанас Георгиев за указания: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg

 

 

 

За икономисти и неикономисти

ОКС: Магистър

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна, платена

Провеждане: модулно, задочно и дистанционно (чрез elearn/moodle и др. онлайн формати)

 

Директор на програмата: доц. д-р Атанас Георгиев

Координатор: гл. ас. д-р Мария Трифонова

 

Важно! Лекциите по специалните дисциплини се провеждат модулно - общо 3 седмици през зимния и 2 седмици през летния семестър, от понеделник до петък, от 09:00 до 18:15 ч. (по една седмица през октомври, декември, януари, март и май).

Партньорство с бизнеса: Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е член на водещите бизнес-асоциации във фасилити мениджмънт сектора:

EuroFM - Европейска фасилити мениджмънт асоциация

EuroFM е европейска платформа, която обединява преподаватели, изследователи и практици в областта на фасилити мениджмънта. EuroFM има членове в повече от 30 различни държави - изследователски институти, университети, доставчици на услуги и национални асоциации, свързани с фасилити мениджмънта.

Целта е да се развие професията на фасилити мениджъра и да се постигне по-добро взаимно разбиране чрез обучения и споделяне на знания.

Членове на EuroFM

EUROFM

Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)

БГФМА представлява някои от водещите компании, които предоставят цялостни ФМ услуги – технически, инфраструктурни и търговски. В това число влизат и фирми с големи имотни портфейли, които прилагат фасилити мениджмънт - банки, застрахователни компании, големи аутсорсинг компании и други. Физически лица - административни директори, пропърти и асет мениджъри, също са част от сдружението.

В БГФМА членуват водещи компании, организации и физически лица.

Повече за асоциацията

BGFMA

През април 2021 г. Revetas Capital Advisors LLP и СУ "Св. Климент Охридски", чрез Стопанския факултет, сключиха меморандум за разбирателство за признаване нуждата от популяризиране и приоритизиране на принципите и практиката на Устойчив фасилити мениджмънт.

 

Revetas

Вижте и останалите водещи международни и национални организации, в които членува Стопанският факултет.

 

Вижте всички новини от магистърската програма

 

Лектори в програмата:

AtanasGeorgiev2016

доц. д-р Атанас Георгиев, Директор на Магистърска програма "Фасилити мениджмънт"

Декан (от 2019 г.) на Стопанския факултет и Ръководител на Катедра "Икономика и управление по отрасли". Директор на МП "Фасилити мениджмънт" и МП "Енергийни пазари и услуги".

Издател на сп. ФАСИЛИТИС и сп. ЮТИЛИТИС

 

PTasheff

Гл. ас. д-р Петър Ташев, преподавател по "Фасилити мениджмънт" и "Пропърти мениджмънт".

Директор "Бизнес развитие" в i-Facility EOOD. Защитил е дисертация по фасилити мениджмънт на тема: „Ефективност на компании с голям сграден фонд чрез използване на професионални фасилити мениджмънт услуги“ в Стопанския факултет. Бакалавър по икономика и магистър по „Финанси и банково дело“ от СУ "Св. Климент Охридски" и бакалавър по Hospitality management в University of Portsmouth, UK.

От 2010 г. до 2018 г. е съдружник в publics.bg и главен редактор на сп. ФАСИЛИТИС. Автор е на редица статии в сферата на фасилити мениджмънта.

 

YBotev

Проф. д-р инж. Йордан Ботев, гост-професор на СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. Ботев преподава по основни лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор и преподавател в учебни програми за „Административно-териториално устройство на Република България“, „Управление на собствеността“, „Устройство на територията“, „Селищно планиране“, „Политики в общината и населеното място“, „Устройство на територията и селищно планиране“ и „Управление на проекти“ и др.

 

YStankov

Йордан Станков, член на УС, Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)

Йордан Станков е строителен инженер, завършил ВТУ „Тодор Каблешков” и магистърска степен по Фасилити мениджмънт към Стопанския факултет. Управител на „DMT-2010”. Има доказан опит в корпоративния мениджмънт, фасилити мениджмънта и управлението на инвестиционни проекти.

Реализирал е успешни проекти като Ръководител „Управление на имоти” в ЧЕЗ Разпределение България ЕАД и проджект мениджър на различни международни инвеститори. Участва в различни организации и мероприятия, където налага високи стандарти в управлението на проекти и консултира редица компании и партньори.

 

GMilanov

Горан Миланов, Президент на Европейската фасилити мениджмънт асоциация (EuroFM)

Горан Миланов е строителен инженер и има богат опит, участвайки в проекти, свързани с управлението на недвижима собственост от 1999 г. досега. През 1999-2002 г. е старши консултант в Немечек АГ, Германия и активно участва в различни проекти, свързани с внедряването на информационни технологии в строителната индустрия, включително CAFM системи.Като член на борда на Немечек България до 2010 г. и като управител на СентърМайн до 2013 г. г-н Миланов работи активно за позиционирането на фасилити мениджмънта като процесно ориентирана дисциплина, допринасяща за устойчивото развитие на организациите.От 2014 г. ръководи консултантска компания за фасилити мениджмънт и оптимизация на сградите. Един от съоснователите и бивш Председател на БГФМА. От ноември 2014 г. е заместник-председател, а от 2019 г. е Президент на EuroFM.

 

BiseraIvanova

Бисера Иванова има магистърска степен по икономика от УНСС, специалност „Икономика и управление на индустрията”, и степен от СУ „ Св. Климент Охридски”, специалност „Трудова и организационна психология”. Има над двадесет години опит в сферата на корпоративното управление на недвижими имоти и спомагателни бизнес услуги. Заемала е мениджърски позиции в Овергаз Холдинг и Първа Инвестиционна Банка. Била е Изпълнителен директор на първата национална българска компания за управление на сгради в бизнеса с недвижими имоти. Бисера Иванова взема участие и като лектор в семинари, конференции и обучения на теми, свързани с фасилити и пропърти мениджмънта. Член е на Съвета на жените в бизнеса и на Обществото на жените на Форбс.

_________

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси и Стопанско управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско управление, при което допълнително се изучават шест факултативни дисциплини за придобиване на ОКС Магистър в рамките на МП „Фасилити мениджмънт”. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията и очакванията им на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването.

 

Насоченост, образователни цели

В страната и региона няма друга област от икономиката и стопанския живот, която да се нуждае от толкова мащабни по размер, хоризонт и ефект реформи и инвестиции, както секторите на енергетиката, инфраструктурата и комуналните (ютилитис) услуги.

Фундаменталните реформи в енергийния и инфраструктурния сектор като демонополизацията, приватизацията и либерализацията, регионалната и европейската интеграция изискват ново младо поколение от отлично подготвени икономисти и мениджъри. По редица причини в страната няма достатъчно действащи центрове, нито традиции в подготовката на такива специалисти.

Магистърската програма „Фасилити мениджмънт” има за цел да запълни тази изключително важна ниша и да заеме водещи академични, изследователски и делови позиции в нея. Създаването ѝ е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти.

Фасилити мениджмънтът е професионална икономическа и управленска дисциплина, фокусирана върху ефикасното и ефективното предоставяне на услуги за организациите, които обслужва. Фасилити мениджмънтът отговаря за процесите по интегриране на хората, мястото и процесите в изградената среда, с цел подобряване на качеството на живот и производителността на основния бизнес.

По-конкретно програмата цели подготовката на изцяло ново направление специалисти за българския бизнес, за публичната администрация и за всички сфери, в които има необходимост от професионално управление на недвижимата собственост.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Програмата надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления. Тя е структурирана по такъв начин, че да предложи висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от практиката на фасилити мениджмънта.

Програмата стартира с два уводни курса по фасилити мениджмънт и пропърти мениджмънт, които покриват основните знания и умения в областта. Някои от ключовите курсове са посветени на счетоводното отчитане във фасилити мениджмънта, проектния мениджмънт за работната среда, както и дигиталните иновации във фасилити и пропърти мениджмънта. Предлагат се и избираеми курсове, свързани с управлението на активи, устойчивото развитие и енергийното потребление в сградите.

Освен изпитите като традиционен подход за оценка на напредъка на студентите, образователният процес включва и решаването на практически проблеми, в т.ч. в рамките на структурирани задания. Програмата завършва с разработването на магистърска теза върху тема, съвместно дефинирана и реализирана в сътрудничество със заинтересовани представители от секторите фасилити мениджмънт и пропърти мениджмънт. В това отношение, магистърската теза би могла да служи и като средство, улесняващо прехода към пазара на труда.

 

Професионални компетенции

След успешното завършване на програмата, дипломираните магистри трябва:

 

В теоретико-приложен аспект:

 • Да познават технологията и практиката за разработване на държавна политика, стратегии и програми за развитие на сектора за управление на недвижимата собственост и в частност – дисциплините фасилити мениджмънт и пропърти мениджмънт.
 • Да познават правната и регулаторната рамка, свързана с управлението на сгради и процесите в тях.
 • Да имат познания относно процесите, свързани с непроизводствените активи и ролята на сградите в тях.
 • Да познават макрорамките на потреблението на енергийни и комунални услуги.
 • Да познават методи и подходи за управлението на риска.
 • Да познават връзката на сградите с опазването на околната среда и устойчивото развитие.
 • Да са наясно с перспективите пред сектора на недвижимите имоти в България в контекста на регионалната и европейската интеграция.
 • Да познават основните елементи на корпоративното управление на недвижимата собственост.

 

 

В практико-приложен аспект:

 • Да прилагат наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката.
 • Да подготвят браншови анализи, диагностика на средата на организацията и на самата организация.
 • Да формулират цели и стратегии, да изработват планове, да осъществяват различни видове контрол.
 • Да осъществяват ефективна комуникация.
 • Да планират и организират ефективно собствената си работа.
 • Да могат да използват разнообразни източници на информация и самостоятелно да работят с тях.

 

Професионална реализация

Завършилите програмата могат да се реализират професионално като специалисти и мениджъри както в компании, предлагащи фасилити мениджмънт и пропърти мениджмънт решения и услуги, така и в други предприятия и институции, където да отговарят за вътрешните процеси по управление на недвижимите имоти и процесите в тях. Дипломантите могат да се реализират и като експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, като преподаватели и научни изследователи и др.

 

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.

 

Архив на учебни планове: