Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Фасилити мениджмънт (задочно обучение)

   

 

(нова програма, на мястото на "Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги" и нейните специализации „Енергийни пазари и услуги”, „Фасилити мениджмънт” и „Логистика и вериги за доставка”)

Вижте повече и за нашата магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" (задочно обучение)

 

Информация за приема за учебната 2020/2021 г.:

Интервюта ще се провеждат през платформата zoom след индивидуално уведомяване на кандидатите.

За редовен прием (септември)
11.09., 10:00-14:00 ч. (актуализирани часове)
14.09., 14:00-18:00 ч.
28.09., 14:00-18:00 ч. (за допълнителния прием)

Комисия:
доц. д-р Атанас Георгиев - ageorgiev@feb.uni-sofia.bg
ас. Мария Трифонова - mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: юли - от 6 до 20 юли включително
- редовна: септември - от 1 август до 9 септември включително
- допълнителен прием - до 21 септември

Всички кандидати трябва да подадат документи до 20 юли (за юлските интервюта) през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

За икономисти и неикономисти

ОКС: Магистър

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна, платена (900 лв. на семестър / 1800 лв. общо за периода на обучение)

Провеждане: модулно, задочно и дистанционно (чрез elearn/moodle и др. онлайн формати)

 

Директор на програмата: доц. д-р Атанас Георгиев

Координатор: ас. Мария Трифонова

 

Важно! Лекциите по специалните дисциплини се провеждат модулно - общо 3 седмици през зимния и 2 седмици през летния семестър, от понеделник до петък, от 09:00 до 18:15 ч. (по една седмица през октомври, декември, януари, март и май).

Партньорство с бизнеса: Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е член на водещите бизнес-асоциации във фасилити мениджмънт сектора:

EuroFM - Европейска фасилити мениджмънт асоциация

EuroFM е европейска платформа, която обединява преподаватели, изследователи и практици в областта на фасилити мениджмънта. EuroFM има членове в повече от 30 различни държави - изследователски институти, университети, доставчици на услуги и национални асоциации, свързани с фасилити мениджмънта.

Целта е да се развие професията на фасилити мениджъра и да се постигне по-добро взаимно разбиране чрез обучения и споделяне на знания.

Членове на EuroFM

EUROFM

Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)

БГФМА представлява някои от водещите компании, които предоставят цялостни ФМ услуги – технически, инфраструктурни и търговски. В това число влизат и фирми с големи имотни портфейли, които прилагат фасилити мениджмънт - банки, застрахователни компании, големи аутсорсинг компании и други. Физически лица - административни директори, пропърти и асет мениджъри, също са част от сдружението.

В БГФМА членуват водещи компании, организации и физически лица.

Повече за асоциацията

BGFMA

Вижте и останалите водещи международни и национални организации, в които членува Стопанският факултет.

 

Вижте всички новини от магистърската програма

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси и Стопанско управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско управление, при което допълнително се изучават шест факултативни дисциплини за придобиване на ОКС Магистър в рамките на МП „Фасилити мениджмънт”. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията и очакванията им на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването.

 

 

Насоченост, образователни цели

 

В страната и региона няма друга област от икономиката и стопанския живот, която да се нуждае от толкова мащабни по размер, хоризонт и ефект реформи и инвестиции, както секторите на енергетиката, инфраструктурата и комуналните (ютилитис) услуги.

 

Фундаменталните реформи в енергийния и инфраструктурния сектор като демонополизацията, приватизацията и либерализацията, регионалната и европейската интеграция изискват ново младо поколение от отлично подготвени икономисти и мениджъри. По редица причини в страната няма достатъчно действащи центрове, нито традиции в подготовката на такива специалисти.

 

Магистърската програма „Фасилити мениджмънт” има за цел да запълни тази изключително важна ниша и да заеме водещи академични, изследователски и делови позиции в нея. Създаването ѝ е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти.

 

Фасилити мениджмънтът е професионална икономическа и управленска дисциплина, фокусирана върху ефикасното и ефективното предоставяне на услуги за организациите, които обслужва. Фасилити мениджмънтът отговаря за процесите по интегриране на хората, мястото и процесите в изградената среда, с цел подобряване на качеството на живот и производителността на основния бизнес.

 

По-конкретно програмата цели подготовката на изцяло ново направление специалисти за българския бизнес, за публичната администрация и за всички сфери, в които има необходимост от професионално управление на недвижимата собственост.

 

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Програмата надгражда върху бакалавърската степен по всички специалности от всички професионални направления. Тя е структурирана по такъв начин, че да предложи висококачествено обучение на магистърско ниво. Нейният дизайн гарантира покриването на широк спектър от теми и подходи от практиката на фасилити мениджмънта.

 

Програмата стартира с два уводни курса по фасилити мениджмънт и пропърти мениджмънт, които покриват основните знания и умения в областта. Някои от ключовите курсове са посветени на счетоводното отчитане във фасилити мениджмънта, проектния мениджмънт за работната среда, както и дигиталните иновации във фасилити и пропърти мениджмънта. Предлагат се и избираеми курсове, свързани с управлението на активи, устойчивото развитие и енергийното потребление в сградите.

 

Освен изпитите като традиционен подход за оценка на напредъка на студентите, образователният процес включва и решаването на практически проблеми, в т.ч. в рамките на структурирани задания. Програмата завършва с разработването на магистърска теза върху тема, съвместно дефинирана и реализирана в сътрудничество със заинтересовани представители от секторите фасилити мениджмънт и пропърти мениджмънт. В това отношение, магистърската теза би могла да служи и като средство, улесняващо прехода към пазара на труда.

 

 

Професионални компетенции

 

След успешното завършване на програмата, дипломираните магистри трябва:

 

 

 

В теоретико-приложен аспект:

 

 • Да познават технологията и практиката за разработване на държавна политика, стратегии и програми за развитие на сектора за управление на недвижимата собственост и в частност – дисциплините фасилити мениджмънт и пропърти мениджмънт.
 • Да познават правната и регулаторната рамка, свързана с управлението на сгради и процесите в тях.
 • Да имат познания относно процесите, свързани с непроизводствените активи и ролята на сградите в тях.
 • Да познават макрорамките на потреблението на енергийни и комунални услуги.
 • Да познават методи и подходи за управлението на риска.
 • Да познават връзката на сградите с опазването на околната среда и устойчивото развитие.
 • Да са наясно с перспективите пред сектора на недвижимите имоти в България в контекста на регионалната и европейската интеграция.
 • Да познават основните елементи на корпоративното управление на недвижимата собственост.

 

 

В практико-приложен аспект:

 

 • Да прилагат наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката.
 • Да подготвят браншови анализи, диагностика на средата на организацията и на самата организация.
 • Да формулират цели и стратегии, да изработват планове, да осъществяват различни видове контрол.
 • Да осъществяват ефективна комуникация.
 • Да планират и организират ефективно собствената си работа.
 • Да могат да използват разнообразни източници на информация и самостоятелно да работят с тях.

 

 

Професионална реализация

 

Завършилите програмата могат да се реализират професионално като специалисти и мениджъри както в компании, предлагащи фасилити мениджмънт и пропърти мениджмънт решения и услуги, така и в други предприятия и институции, където да отговарят за вътрешните процеси по управление на недвижимите имоти и процесите в тях. Дипломантите могат да се реализират и като експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, като преподаватели и научни изследователи и др.

 

 

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.

 

Учебен план от 2020 г. (pdf)

 

Архив:

Учебен план ИУЕИКУ: 2014-2019 г. (pdf)

Учебен план за програмата „Икономика и управление на сгради и съоръжения”
за уч. 2011/12 г. (pdf)