Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Стопанско управление (английска програма)

   

 

 

Академичен отговорник за специалността:
гл.ас. д-р Иванка Михайлова, ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg, кабинет 326

 

Учебен план на спец. Стопанско управление (английска програма) в сила от учебната 2019/2020 г.

Учебен план на спец. Стопанско управление (английска програма) за студентите, приети между учебната 2013/2014 г. и учебната 2018/2019 година

 

Специалност „Стопанско управление (английска програма)“ има за ЦЕЛ да подготвя висококвалифицирани специалисти със солидна фундаментална подготовка за нуждите на стопанската практика. Целта на програмата е да запознае студентите с основите на управлението и икономиката, с постиженията на класическата и съвременната управленска и икономическа наука и практика; да създаде у тях способността за ефективно учене; да насочи мисълта на обучаемите към търсене, открояване и намиране на начини за разрешаване на проблеми; да възпита „вкус” към самоусъвършенстване в избраното професионално направление.

Бакалавърската специалност приема високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от американски университети. Много от дисциплините се водят на английски език, включително от гост-преподаватели.

Завършилите с квалификация „БАКАЛАВЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции, като преподаватели в средните училища с икономически и/или управленски профил и др. Те биха могли да продължат образованието си в магистърски програми в страната и чужбина.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО БАКАЛАВЪРЪТ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ:

  • ЩЕ ПОЗНАВА основните постижения на управленската и икономическата теория и практика, стратегическото планиране, управлението на персонала, организационните теории, икономическата макро- и микро- теория, стопанската история, обществените и корпоративните финанси, счетоводството, основите на правото, икономическата статистика, икономическата математика, информатиката, бизнес комуникациите и връзките с обществеността.
  • ЩЕ УМЕЕ да използва получените знания при управлението на организации от различни сфери на обществения живот; да анализира състоянието на организациите, браншовете и околната им среда; да осъществява интервенции в социокултурния слой на организацията;
  • ЩЕ МОЖЕ бързо да се адаптира към конкретни работни места, изискващи описаната по-горе подготовка, както и да използва разнообразни източници на информация и самостоятелно да работи с тях.
  • ЩЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ САМОСТОЯТЕЛНО ДА НАДГРАЖДА И РАЗВИВА базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет.