Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Икономика и финанси

   

 

Учебен план на спец. Икономика и финанси (английска програма) в сила от учебната 2021/2022 г.

Изменение и допълнение на учебния план

 

Учебен план на спец. Икономика и финанси (английска програма) в сила от учебната 2019/2020 г.

Изменение и допълнение на учебния план

Учебен план на спец. Икономика и финанси (английска програма) за студентите, приети между учебната 2014/2015 г. и учебната 2018/2019 година

Бакалавърската специалност "Икономика и финанси (английска програма)" следва високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от водещи английски и американски университети. Много от дисциплините се водят на английски език от утвърдени преподаватели в научните среди и практиката.

Целта на бакалавърската специалност е да запознае студентите с основите на икономическата и финансовата теория и да придобият знания и умения за приложен икономически, финансов и статистически анализ. По време на обучението студентите придобиват специфични знания и умения и в областта на счетоводството, застраховането, предприемачеството и иновациите, маркетинга, правото и мениджмънта.

Завършилите с професионална квалификация „ИКОНОМИСТ И ФИНАНСИСТ” могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно и регионално равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции и др. Те биха могли да продължат образованието си в магистърските програми на Стопанския факултет или други учебни заведения в страната, както и в чужбина.

Учебен план на спец. Икономика и финанси (френска програма) в сила от учебната 2021/2022 г.

Изменение и допълнение на учебния план

 

Учебен план на спец. Икономика и финанси (френска програма) в сила от учебната 2019/2020 г.

Изменение и допълнение на учебния план

Учебен план на спец. Икономика и финанси (френска програма) за студентите, приети между учебната 2014/2015 г. и учебната 2018/2019 година

 

Специалност: Икономика и финанси (френска програма)

 

Насоченост и образователни цели

Специалност “Икономика и финанси” (френска програма) подготвя висококвалифицирани специалисти със солидна фундаментална подготовка за нуждите на икономическата и финансовата практика, държавното управление и публичната администрация. Целта на програмата е да запознае студентите с основите на икономическата и финансовата теория и да придобият знания и умения за приложен икономически, финансов и статистически анализ.

Бакалавърската програма „Икономика и финанси” (френска програма) е отворена за всички кандидати, завършили средно образование и владеещи френски език.

Програмата се базира на високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от водещи френски университети и се преподават на френски език от български и френски преподаватели.

Продължителността на обучението е 4 години (осем семестъра) и обхваща задължителна, задължително-избираема, свободно избираема и факултативна подготовка, организирани под формата на лекции и семинарни занятия. Голяма част от тях се водят на френски език, включително от гост-преподаватели.

Формите за контрол са изпити и текущи оценки като по много от учебните дисциплини е предвидено решаване на практически задачи, разработване на казуси, разработване и защита на курсови проекти и др.

Обучението завършва с полагане на държавен изпит.

 

ВНИМАНИЕ: При определени условия (допълнителна задължително-избираема подготовка), съгласно договорите за двойно дипломиране между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университетите Лил и в Поатие (Франция), студентите имат възможност да получат френска диплома Лисанс по икономика и управление.

 

Професионални компетенции

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Бакалавърът по Икономика и финанси:

- ЩЕ ПОЗНАВА основните постижения на икономическата и финансовата теория и практика, статистиката и иконометрията, количествените методи, счетоводството, застраховането, предприемачеството, правото и стопанската история.

- ЩЕ УМЕЕ да използва получените знания при анализирането и прогнозирането на основните икономически и финансови процеси, базирайки се на разнообразни методи за количествени и качествени изследвания.

- ЩЕ МОЖЕ бързо да се адаптира към конкретни работни места, изискващи икономическа и финансова квалификация и да работи в екип.

- ЩЕ БЪДЕ в състояние самостоятелно да надгражда и развива базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет.

 

Професионална реализация

Завършилите с квалификация „ИКОНОМИСТ И ФИНАНСИСТ” могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно и регионално равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции, като преподаватели в средните училища с икономически и/или финансов профил и др. Те биха могли да продължат образованието си в магистърските програми на Стопанския факултет или други

 

Франкофонска програма "Икономика и Стопанско управление" (BG)

Франкофонска програма "Икономика и Стопанско управление" (FR)

 

Бакалавърски програми по Икономика и финанси и Стопанско управление в сътрудничество с френски университети

За повече информация относно френската програма по Икономика и финанси – доц. д-р Соня Георгиева, sonia@feb.uni-sofia.bg

 

Информация за катедра "Икономика"