Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Бизнес администрация (английска програма) / Бизнес администрация (френска програма)

   

 

Стопанско управление (френска програма) - прием от учебната 2023/2024 година в нова специалност „Бизнес администрация“

 

От учебната 2023/2024 година Стопанският факултет обявява прием в нова бакалавърска специалност „Бизнес администрация“ с три езикови направления: английска програма, немска програма и френска програма.

Обучението е на български език, като някои от курсовете се провеждат на английски или френски език в зависимост от избраната програма. Курсовете на чужд език са посочени в учебните планове.

Новата бакалавърска специалност "Бизнес администрация (френска програма)" е изградена върху дългогодишния успешен опит и традиции в областта на обучението по управление и отчита особеностите на динамичната съвременност.

Програмата е насочена към мотивирани и организирани млади хора, които имат амбицията да се развиват като лидери в различни сфери на корпоративния и публичния сектор. Фокусът на обучението е към взаимодействието и връзките между технология, бизнес и общество. Програмата дава задълбочена теоретична и практическа интердисциплинарна подготовка в редица области – мениджмънт и маркетинг, икономика, право, финанси, планиране, анализ, управление на човешките ресурси, управление на проекти и др.

Основен акцент при обучението е студентите да се научат как дигиталната среда променя бизнес структурите. Специалността дава широко разбиране за възможностите и предизвикателствата в условията на цифрова икономика, за създаването и развитието на успешна вътрешна бизнес среда в условията на Индустрия 4.0. По този начин на завършилите програмата се предоставя възможност за голям избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса, за успешна реализация в търсени управленски професии, както и за създаване, организиране и управление на собствен бизнес. У студентите се цели да бъдат развити ръководни умения, умения за ефективно управление на времето, за изграждане на емоционална интелигентност и за решаване на проблеми. Те ще се формират като специалисти с високо развито чувство за дисциплина и отговорност, задълбочено разбиране за лидерството, бизнес етиката и професионализма. Цел на програмата е и да възпита у студентите стремеж към непрекъснато самоусъвършенстване в избраното професионално направление.

Програмата е отворена за всички кандидати, завършили средно образование и владеещи френски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

Част от курсовете в бакалавърската специалност са разработени в сътрудничество с колеги от водещи френски университети и се преподават на френски език, включително от гост-преподаватели от Франция. При изпълнение на условията, регламентирани от договорите за двойна диплома между СУ „Св. Климент Охридски“ и университетите Лил и Поатие, студентите имат възможност да получат и френска бакалавърска диплома.

 

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Специалност „Бизнес администрация (френска програма)“ има за цел да запознае студентите с основите на управлението и икономиката, с постиженията на класическата и съвременната управленска и икономическа наука и практика и едновременно с това да създаде у тях способността за ефективно учене и пренаучаване, да насочи мисълта на обучаемите към търсене, открояване и намиране на начини за разрешаване на проблеми, да възпита „вкус” към самоусъвършенстване в избраното професионално направление.

Целта на програмата е да обучи и да даде широко поле за изява на мотивирани и организирани млади лидери. Тя е свързана с управлението на хора и процеси, информационните технологии, лидерската динамика, бизнес етиката и маркетинга. Специалността дава широко разбиране за възможностите и предизвикателствата в условията на цифрова икономика, защото дигитализацията изисква компаниите да променят не само своите ИТ системи, но и останалата част от организацията.

Бакалавърската програма приема високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от водещи френски университети и се преподават на френски език, включително от гост-преподаватели от Франция. При изпълнение на условията, регламентирани от договорите за двойна диплома между СУ „Св. Климент Охридски“ и университетите Лил и Поатие, студентите имат възможност да получат и френска бакалавърска диплома.

 

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО БАКАЛАВЪРЪТ ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ:

  • ЩЕ ПОЗНАВА основните постижения на управленската теория и практика, стратегическото планиране, управлението на персонала, организационните теории, маркетинга, икономическата макро- и микро- теория, стопанската история, обществените и корпоративните финанси, счетоводството, основите на правото, икономическата статистика, икономическата математика, информатиката, бизнес комуникациите и връзките с обществеността.
  • ЩЕ УМЕЕ да използва получените знания при управлението на организации от различни сфери на обществения живот; да анализира състоянието на организациите, браншовете и околната им среда; да може да осъществява интервенции в социокултурния слой на организацията; да може да ползва разнообразни източници на информация и самостоятелно да работи с тях.
  • ЩЕ МОЖЕ бързо да се адаптира към конкретни работни места, изискващи описаната по-горе подготовка,
  • ЩЕ БЪДЕ в състояние САМОСТОЯТЕЛНО ДА НАДГРАЖДА И РАЗВИВА базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Специалност „Бизнес администрация (френска програма)” предоставя възможност за голям избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса, включително във високотехнологични компании. Завършилите специалността ще могат да работят на различни управленски нива като оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър проекти, специалист по маркетинг, експерти, консултанти, анализатори и специалисти по управление и организационно развитие.

Завършилите с квалификация „БАКАЛАВЪР ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции, като преподаватели в средните училища с икономически и/или управленски профил и др. Те биха могли да продължат образованието си в магистърски програми в България и в чужбина. Получаването на френска бакалавърска диплома носи и допълнителна добавена стойност, повишавайки конкурентоспособността и възможностите за професионална реализация във френски, белгийски и смесени компании в България и в международен план.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Бакалавърската програма „Бизнес администрация (френска програма)“ е отворена за всички кандидати, завършили средно образование и владеещи френски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

 

Франкофонската програма „Икономика и Стопанско управление“ е създадена през 1995 г. с подкрепата на Френския институт при посолството на Република Франция в България и успешно функционира вече 25 години. Обучението се осъществява в сътрудничество с Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ „Св. Климент Охридски“ .

 

Франкофонска програма "Икономика и Стопанско управление" (BG)

Франкофонска програма "Икономика и Стопанско управление" (FR)

 

ВНИМАНИЕ: При определени условия (допълнителна задължително избираема подготовка), съгласно договорите за двойно дипломиране между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университетите в Лил и в Поатие (Франция), студентите имат възможност да получат френска диплома Лисанс по икономика и управление. Студентите, приети с френски език, се включват в бакалавърската програма Лисанс и обучението се провежда съгласно българските и френските образователни изисквания.

 

Договор за двойна диплома

Образец на диплома

 

 

За повече информация относно френската програма по Бизнес администрация – доц. д-р Соня Георгиева, sonia@feb.uni-sofia.bg