Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемне на академичната длъжност "доцент" по научно направление 3.8 Икономика (публични финанси, държавен дълг), обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.