Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.8 Икономика (Социоикономика, Икономически анализ на правото – на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г