Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „ доцент“ по професионално направление 3.8 Икономика (Макроикономически анализи и политики, Международна макроикономика – на български и английски език ), обявен в ДВ, бр.52 от 02.07. 2019 г.