Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Моделиране и прогнозиране в управлението), обявен в ДВ, бр.52 от 02.07. 2019 г.