Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 3.8. Икономика (икономика и управление по отрасли – туризъм), обявен в ДВ, бр. 58/26.07.2016 г.