Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.8 Икономика (Управление на рисковете и методи за анализ на публични политики, на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 31 от 18.04.2017 г.