Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – енергетика), обявен в ДВ, бр. 90 от 15.11.2016 г.