Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.7. Администрация и управление (управление, управление на човешките ресурси), обявен в ДВ, бр. 58 от 26.07.2016 г.