Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по научното направление 3.8 Икономика (счетоводство и одит), обявен в ДВ бр. 40/27.05.2016 г.