Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет организира Академия „Управление на публични предприятия“

   

07.10.2020

 

Катедра „Икономика и управление по отрасли“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организира Академия „Управление на публични предприятия“. Академията ще стартира в началото на м. февруари 2021 г., като екипът от лектори включва:

FEBA1

 

Защо да изберем Академията „Управление на публични предприятия“?

Защото е отворена за студенти от страната и чужбина, както и практикуващи юристи, икономисти, финансисти и счетоводители.

 

Защо е полезна Академията „Управление на публични предприятия ?

Защото доброто управление на публичните предприятия е от съществено значение за ефективните и отворени пазари както на национално, така и на регионално и общинско равнище. Както посочват Насоките на ОИСР за корпоративно управление, публичните предприятия са основните доставчици на ключови обществени услуги, включително комунални (ютилити) услуги, което означава, че техните дейности оказват влияние върху ежедневието на гражданите и върху конкурентоспособността на икономиката. В този смисъл гаранцията, че публичните предприятия функционират в стабилна конкурентна и регулаторна рамка, е от решаващо значение за поддържането на отворена търговска и инвестиционна среда, което е предпоставка за икономически растеж. Следователно в интерес на държавата и обществото е професионалното управление на публичните предприятия и прилагането на най-високи стандарти за корпоративно управление, отчетност и контрол.

Публичните предприятия се сблъскват със значителни предизвикателства, свързани с прилагането и развитието на новата правна уредба в тази област. До 2020 г. нормативната уредба беше нееднородна с множество изключения при прилагането, неясни препратки, твърде широка делегация към подзаконови нормативни актове, и с празноти по съществени въпроси от значение за доброто им управление и ефективността на тяхната дейност.

На 22 август 2018 г. правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, включително подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия. В резултат, Законът за публичните предприятия и Правилникът за неговото прилагане, които влизат в сила през 2020 г., създават съвсем нова нормативна рамка, чието прилагане поставя редица предизвикателства. Рисковете се увеличават в случай, че се продължи придържането към остарелите и неефективни практики за управление на публичните предприятия. В този смисъл, надграждането на знанията и уменията на мениджърите и ключовите служители, както на държавните и общински дружества, така и в ръководството и администрацията на техните принципали – министерства и общини, е ключов фактор за постигане на успех. Фундаменталните трудности произтичат от факта, че управлението, контрола и отчетността на публичните предприятия включват сложна верига от агенти (мениджмънт, управителен съвет, принципали на собствеността - кметове, общински съвети, министерства, правителство и т.н.), без ясно и лесно разпознаваеми или отдалечени собственици и ръководители.

Предизвикателството е да се структурира тази сложна мрежа от отговорности, за да се гарантират ефективни решения и добро управление. Предвид глобализацията на пазарите пред последните години, и особено в контекста на участието на публичните предприятия в Единния пазар на ЕС, икономическите, социални и технологичните промени обуславят систематично развитие на правната уредба на национално ниво и на ниво ЕС, с оглед провеждане на реформи и преструктуриране на държавния сектор.

Академията „Управление на публичните предприятия“ има за цел да предостави знания за най-актуалните и авангардни инструменти, приложими за управлението на публични предприятия. Съдържанието обхваща сложната и уникална динамика на публичните предприятия и целите на обществените политики, които те са призвани да изпълняват. Създадена да подготви успешни лидери и мениджъри на публични предприятия, програмата интегрира знания за правни и регулаторни режими и техните принципите, заинтересованите страни, търговските дейности, публичните финанси, административното и корпоративното управление, публичните политики, вътрешния контрол, одита и др., за да усъвършенства преценките, уменията, и инстинкти за навигиране в сложните взаимоотношения между държавата и частния сектор, при съобразяване и съвместяване на публичните функции с извършването на търговски дейности. Предназначението на дисциплината е насочено към изграждане на способности за вземане на разумни управленски решения, с оглед на законосъобразно и правилно разходване на огромните публични средства инвестирани в публичните предприятия в България. Съдържанието на учебната програма представя в синтезиран вид информация, която да послужи на обучаващите се в практиката.

 

Защо да се включат студентите в академията?

Защото ще получат нови познания, подпомагащи успешната професионална реализация на пазара на труда в различни направления и сектори. Програмата дава кредити и е достъпен образователен ресурс.

 

Защо да бъде избрана от практикуващи юристи и икономисти, включително от държавната администрация, работещите в публичните предприятия и бизнеса?

Защото надгражда съществуващите и дава нови практически знания за най-актуалните и авангардни инструменти при управлението на публични предприятия. На участниците се издава документ от СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет – Център за образователни услуги, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУ в двумесечен срок (ПМС №215/12.08.2004 г.).

 

Как ще се провежда?

Академията ще се провежда в онлайн среда чрез използване на Microsoft Teams.

 

Информация за програмата ще бъде оповестена скоро, като записванията ще започнат в началото на м. декември 2020 г.

 

За повече информация – гл.ас.д-р Савина Михайлова-Големинова, e-mail: s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg