Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Информация за защити на магистърски тези и държавни изпити през ноември 2021 г.

   

20.10.2021

 

Уважаеми, студенти,

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза и държавен изпит в ОКС „магистър“ ще се приемат онлайн на 27 и 28 октомври 2021 г. и от 2 до 5 ноември 2021 г. на следните имейл адреси:

За всички магистърски програми от специалност „Икономика и финанси“: Нели Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

За всички магистърски програми от специалност „Стопанско управление“: Лили Димитрова, liliab@feb.uni-sofia.bg

За чуждестранни студенти: Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

Заявлението за защита на магистърска теза може да свалите от ТУК .

Заявлението за явяване на държавен изпит може да свалите от ТУК .

Заявлението се разпечатва, попълва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените имейл адреси в зависимост от специалността на студента. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай че не получите отговор до два работни дни, моля да ни пишете отново преди изтичане на крайния срок.

 

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително се предават лично 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“ в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет, или се изпращат по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.

 

Информация за защитите на магистърски тези и държавните изпити по катедри:

 

Катедра Икономика

Защитата на магистърски тези за МП Икономика и право, МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол ще се проведе на 23 ноември 2021 г. от 10 часа чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 9 ноември 2021 г., 23:59 ч. на следните директории:

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на Научния секретар на катедра „Икономика “ – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов (shalamanov@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

Катедра Икономика и управление по отрасли

Защитата на магистърски тези за МП „Енергийни пазари и услуги“, МП „Фасилити мениджмънт“ и МП „Дигитален мениджмънт в туризма“ ще се проведе на 23 ноември 2021 г. от 9 часа чрез MS Teams на следния линк: https://bit.ly/iuo2021.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 31 октомври 2021 г., 23:59 часа.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на Научния секретар на катедра „Икономика и управление по отрасли“ – ас. д-р Мария Трифонова (mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg).

 

Катедра Статистика и иконометрия

Държавният изпит за МП „Аутсорсинг проекти и компании“ ще се проведе на 27 ноември 2021 г. от 9 часа присъствено или дистанционно в зависимост от епидемичната ситуация

Защитата на магистърски тези за МП „Аутсорсинг проекти и компании“ ще се проведе на 27 ноември 2021 г. от 10 часа чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 14 ноември 2021 г., 23:59 часа.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Николай Нетов (nnetoff@feb.uni-sofia.bg ).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Защитата на магистърски тези за МП „Управленски информационни системи с обучение на английски език“ ще се проведе на 27 ноември 2021 г. от 10 часа чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 14 ноември 2021 г., 23:59 часа.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Камен Спасов (kspassov@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Защитата на магистърски тези за МП „Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език“ ще се проведе на 30 ноември 2021 г. от 10 часа чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 16 ноември 2021 г., 23:59 часа.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева (r_ganeva@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

Катедра Стопанско управление

Защитата на магистърски тези за МП „Бизнес администрация“, „Бизнес администрация - Стратегическо управление, „Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси“, Бизнес администрация – Управление и предприемачество“ и „Дигитален маркетинг“ ще се проведе на 29 ноември 2021 г. от 13 часа в Microsoft Teams.

Защитата на магистърски тези за МП „Бизнес администрация - Стратегическо управление“ с обучение на английски език иБизнес администрация - Развитие на човешките ресурси“ с обучение на английски език ще се проведе на 29 ноември 2021 г. от 13 часа в Microsoft Teams.

Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение: 14 ноември, 23:59 часа.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на администратора на магистърската програма и научния секретар на катедра „Стопанско управление“ - гл. ас. д-р Иванка Михайлова (ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg).

 

Катедра Финанси и счетоводство

Защитата на магистърски тези за МП „Счетоводство и одит“ и МП „Счетоводство и анализ на големи данни“ ще се проведе на 29 ноември 2021 г. от 9:30 часа чрез MS Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 15 ноември 2021 г., 23:59 ч.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Защитата на магистърски тези за МП Финанси и банково дело и МП Финанси и инвестиции ще се проведе на 26 ноември 2021 г. от 10 часа чрез MS Teams.

Студентите следва да качат работите си за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) в срок до 12 ноември 2021 г., 23:59 часа на следните директории:

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на ас. Десислава Петкова (d.petkova @feb.uni-sofia.bg).

stopanskifakultet_logo_imagelarge