Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Цветан Цирков от Министерство на икономиката с гост-лекция в рамките на дисциплината „Финансово право“

   

03.11.2021

 

На 4 ноември, четвъртък, от 09:30 ч., по покана на доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, в рамките на дисциплината „Финансово право“, гост-лектор ще бъде Цветан Цирков, отдел "Управление и преструктуриране на държавното участие", дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие", Министерство на икономиката на Република България.

01epbseconomicsjpg

Темата на лекцията ще бъде: „Предизвикателства пред публичните предприятия“.

Лекцията ще се проведе в MS Teams: линк за присъединяване

Доброто управление на публичните предприятия е от съществено значение за ефективните и отворени пазари както на национално, така и на регионално и общинско равнище. Според Насоките на ОИСР за корпоративно управление, публичните предприятия са основните доставчици на ключови обществени услуги, включително комунални услуги, което означава, че техните дейности оказват влияние върху ежедневието на гражданите и върху конкурентоспособността на икономиката. В този смисъл гаранцията, че публичните предприятия функционират в стабилна конкурентна и регулаторна рамка, е от решаващо значение за поддържането на отворена търговска и инвестиционна среда, което е предпоставка за икономически растеж. Следователно в интерес на държавата и обществото е професионалното управление на публичните предприятия и прилагането на най-високи стандарти за корпоративно управление, отчетност и контрол.

Публичните предприятия се сблъскват със значителни предизвикателства, свързани с прилагането и развитието на новата правна уредба в тази област. До 2020 г. нормативната уредба беше нееднородна с множество изключения при прилагането, неясни препратки, твърде широка делегация към подзаконови нормативни актове, и с празноти по съществени въпроси от значение за доброто им управление и ефективността на тяхната дейност.

На 22 август 2018 г. правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, включително свързани с подобряване на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане на националното законодателство в съответствие с Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия. В резултат, Законът за публичните предприятия и Правилникът за неговото прилагане, които влизат в сила през 2020 г., създават съвсем нова нормативна рамка, чието прилагане поставя редица предизвикателства.

Рисковете се увеличават в случай, че се продължи придържането към остарелите и неефективни практики за управление на публичните предприятия. Ето защо надграждането на знанията и уменията на мениджърите и ключовите служители, както на държавните и общински дружества, така и в ръководството и администрацията на техните принципали – министерства и общини, е ключов фактор за постигане на успех.

Фундаменталните трудности произтичат от факта, че управлението, контрола и отчетността на публичните предприятия включват сложна верига от агенти (мениджмънт, управителен съвет, принципали на собствеността - кметове, общински съвети, министерства, правителство и т.н.), без ясно и лесно разпознаваеми или отдалечени собственици и ръководители. Основното предизвикателство е да се структурира тази сложна мрежа от отговорности, за да се гарантират ефективни решения и добро управление. Предвид глобализацията на пазарите пред последните години, и особено в контекста на участието на публичните предприятия в Единния пазар на ЕС, икономическите, социални и технологичните промени обуславят систематично развитие на правната уредба на национално ниво и на ниво ЕС, с оглед провеждане на реформи и преструктуриране на държавния сектор.