Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Ас. д-р Мария Трифонова публично защити своя дисертационен труд на тема „Ролята на институциите за развитието на ВЕИ сектора в избрани европейски държави“

   

04.10.2021

 

На 29.09.2021 г. ас. д-р Мария Трифонова, научен секретар на катедра „Икономика и управление по отрасли“ и координатор на магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“ публично защити своя дисертационен труд на тема „Ролята на институциите за развитието на ВЕИ сектора в избрани европейски държави“.

Pic_Public Defence

Дисертацията изследва начина, по който институциите влияят върху различните етапи на формиране и развитие на технологично обусловения бранш на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), като се фокусира върху индустриалните сектори, прилагащи фотоволтаичната и ветроенергийната технологии в трите европейски държави България, Германия и Гърция. Адаптира се подходът на Технологичните иновационни системи, като се набляга на особеностите на страните-последователи във внедряването на иновациите.

Засягат се въпросите за социалната приемливост на енергийната инфраструктура в процеса на енергиен преход към нисковъглеродните технологии. В тази връзка трудът представя резултатите от национално представително проучване относно нагласите на българското общество към ВЕИ технологиите. За нагледното изобразяване на очерталия се институционален път и с цел сравняване на особеностите в трите разгледани държави е заимстван подходът за картографиране на прехода или т. нар. „топология на промяната“. Направените изводи биха информирали решенията отнасящи се към ВЕИ сектора, на правителствата, бизнеса и гражданското общество както в България, така и в други европейски държави.

Авторефератът на дисертационния труд и становищата на научното жури са достъпни на следния линк.